Bizi takip edin
Bizi takip edin
Ekonomi

CHP'den, virüsün ekonomideki etkilerine karşı Toplumsal Dayanışma Programı19.3.2020 18:35:00
CHP İstanbul Milletvekili ve Ekonomi Masası üyesi Akif Hamzaçebi, CHP'nin Toplumsal Dayanışma Programını açıklayarak kanun teklif olarak da TBMM'ye sundu.

Vergiden, çalışma hayatına, sosyal destekten çiftçi boçları ve ücretli öğrentmenlere kadar toqlumun hemen hemen tüm kesimlerini kapsayan Toplumsal Dayanışma Programı'nı CHP İstanbul  Milletvekili ve CHP Ekonomi Masası Üyesi Akif Hamzaçebi açıkladı. 

İşte CHP'nin açıkladığı program: 

COVID-19 Koronavirüsün ülkeler için ciddi bir tehdit halini aldığı bir süreçten geçiyoruz. Bütün ülkelerin sağlık sistemleri gerçek bir yeterlilik testinden geçiyor. Bu süreçte ülkelerin sağlık sistemlerinin salgın ve bulaşıcı hastalık riskini dikkate almadığı ortaya çıkmıştır. Hastalık riski hep bireysel olarak dikkate alınmış, toplumsal / kitlesel olabileceği düşünülmemiştir.

Bu sürecin sosyal güvenlik sistemlerine etkisi ise henüz ortaya çıkmış değil. Klasik risk anlayışına göre kurgulanmış sosyal güvenlik sistemlerinin eksikliklerini de ilerleyen süreçte göreceğiz.

Elbette ki aynı test ülkelerin ekonomileri için de geçerli. Türkiye yaşadığı ekonomik krizden henüz tam olarak çıkamamışken koronavirüs kaynaklı potansiyel bir ekonomik krizle karşı karşıyadır. Bu nedenle ülkemizin sağlık alanında almakta olduğu önlemler yanında ekonomi alanında da kapsamlı önlemler alma zorunluluğu vardır.

Türkiye’nin bu süreçten işveren, işçi, kamu çalışanları, esnaf, sanatkâr, serbest meslek erbabı ve emekliler gibi tüm toplum kesimlerini kapsayan, bu kesimler arasındaki dayanışmayı güçlendiren bir TOPLUMSAL DAYANIŞMA PROGRAMI ile çıkması mümkündür.

Bu Program kapsamında ekonomik tedbirlere ilişkin önerilerimiz şunlardır:

VERGİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

  • Vergi ve Sigorta Prim Borçları İle Diğer Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

Vergi ve sigorta prim borçları ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki kamu alacakları (belediyeler dahil) 18 aya kadar yeniden yapılandırılmaktadır. Teklifin Kanunlaşıp yayınlandığı tarih esas alınarak Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan borçlar yapılandırma kapsamına girecektir. Yapılandırma aşağıdaki çerçevede yapılacaktır.

Tecil Faizi (%)

  1. Altı eşit taksitte ödeme 0 (sıfır)
  2. Dokuz eşit taksitte ödeme 3
  3. On iki eşit taksitte ödeme             6
  4. On sekiz eşit taksitte ödeme 9

 

  • Gelir ve Kurumlar Vergilerinde Geriye Doğru Zarar Mahsubu

Gelir vergisi ve kurumlar vergisi için “Geriye Doğru Zarar Mahsubu” düzenlemesi yapılarak vergi mükelleflerinin gerçek ve safi kazançlarının vergilendirilmesi sağlanmaktadır. Birçok gelişmiş ülkenin (Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Macaristan, Kore ve Singapur) vergi sisteminde yer alan bu düzenleme kriz vesilesiyle bir daimi müessese olarak düzenlenmektedir.

  • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

Beyanname verme ve ödeme süreleri uzatılmaktadır. İşletmelerin nakit sıkışıklığı dikkate alınarak tüm vergileri kapsayacak şekilde beyanname verme ve ödeme sürelerinin uzatılması konusunda Gelir İdaresi Başkanlığına yetki verilmektedir. Yürürlükteki Kanun kanuni sürelerin bir katı kadar süre verilmesini düzenlerken Teklif Salgın ve Bulaşıcı Hastalık hallerinde bir aylık süreye bağlı kalınmaksızın daha uzun süre verilmesini düzenlemektedir.

4) Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılmasında Kolaylık Sağlanmaktadır

31.12.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere vadesi geçmiş alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılmasında dava ve icra şartı aranmayacaktır.

5) Bekleyen KDV İadelerinin Avans Olarak Ödenmesi

31.12.2020 tarihine kadar hak kazanılan katma değer vergisi iadelerine mahsup edilmek ve iade edilecek tutarın yarısından az olmamak üzere Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek bir tutar mükelleflere AVANS olarak ödenecektir.

6) Yatırım Teşvik Belgeli Yatırımlar

Yatırım teşvik belgesi alınmış olan yatırımlar indirimli kurumlar vergisi ile vergi, resim ve harç istisnası uygulaması açısından tamamlanmış sayılacaktır.

7) Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Diğer Vergiler ile Sigorta Prim Borçlarının Ertelenebilmesi

2020 yılı gelir vergisi ve kurumlar vergisi ile diğer vergi ve sigorta primlerinin ertelenebilmesine imkân verilmektedir.

ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

8) Kısa Çalışma Ödeneği

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmak üzere altı aya kadar ödenmek üzere kısa çalışma ödeneği düzenlemesi yapılmaktadır.

9) Faaliyetleri Durdurulan İşyerlerinde Çalışanların Ücretlerinin İşsizlik Fonundan Karşılanması

Salgın ve bulaşıcı hastalık nedeniyle faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen işyerlerinde çalışanların üç aya kadar net ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

10) Salgın ve Bulaşıcı Hastalık Riski Gerekçesiyle İş Akitlerinin Sonlandırılması Önlenmektedir

Salgın ve bulaşıcı hastalık nedeniyle faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen işyerlerinde çalışanların iş akitlerinin sonlandırılması sınırlandırılmaktadır.

11) İşçilerin İzin Kullanımında Esneklik

İşçilerin işten ayrılmaları yerine, yıllık ücretli izin haklarını daha esnek bir biçimde kullanabilmeleri sağlanmaktadır.

12) Çocuğu Olan Kamu Çalışanlarına Destek

Çocuğuna bakacak kimsesi olmadığı için kreşlerin kapatılması üzerine mağdur olan kamu çalışanı ebeveynler idari izinli sayılacaktır.

13) Çocuğu Olan Özel Sektör Çalışanlarına Destek

Çocuğuna bakacak kimsesi olmadığı için kreşlerin kapatılması üzerine mağdur olan özel sektör çalışanı ebeveynlere mazeret izni verilecektir.

14) Sağlık Personeline Destek

Hastanelerde görev yapan tüm sağlık personeline bir maaş tutarında ikramiye verilecektir.

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ

15) Aile Sigortasının Yürürlüğe Konulması, Emekli ve Emeklilerin Dul ve Yetimlerine Toplumsal Dayanışma Destek Ödemesi

Kapsamlı bir sosyal destek programı için aile sigortasının yürürlüğe konulması gerekir. Ancak henüz aile sigortası yürürlüğe girmediğinden emekliler ve emeklilerin dul ve yetimlerine bir defaya mahsus olmak ve Mayıs 2020’de ödenmek üzere 1.000 TL tutarında Toplumsal Dayanışma Destek Ödemesi yapılacaktır.

16) Yükseköğrenim Öğrencilerine Destek Ödemesi

Yükseköğrenim gören 18 – 25 yaş arasındaki tüm öğrencilere 19 Mayıs 2020 tarihinde ödenmek üzere 500 TL ATA Destek ödemesi yapılacaktır.

 

ÇİFTÇİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

17) Çiftçilerin Tarımsal Kredi Borçlarının Yapılandırılması

Çiftçilerin tarımsal kredi borçları faizsiz olarak yeniden yapılandırılmaktadır.

SİCİL AFFI VE KARŞILIKSIZ ÇEKLER

18) Sicil Affı

Kullanılan kredilerin geri ödemesini aksatanların borçlarını yapılandırmaları halinde risk merkezindeki sicilleri dikkate alınmamalıdır.

19) Karşılıksız çekteki hapis cezasının kaldırılması

Karşılıksız çeklere verilen hapis cezası (dolandırıcılar hariç olmak üzere) kaldırılmaktadır.

TURİZM SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ ÖNERİLER

20) Turizm Sektörü İrtifak Hakkı Bedellerinin Tecil Edilmesi

Turizm Sektörünün 2020’de ödeyeceği irtifak hakkı bedelleri 31.12.2020 tarihine kadar faizsiz olarak tecil edilecektir.

21) Turizm Payı Kaldırılmaktadır

Turizm işletmelerinin hasılatları üzerinden alınan turizm payı uygulamasına son verilmektedir.

22) Konaklama Vergisi Kaldırılmaktadır

1 Nisan 2020 tarihinde uygulanmasına başlanılacak olan Konaklama yürürlükten kaldırılmaktadır.

23) Kredi Garanti Fonundan (KGF) Turizm Sektörüne Kaynak Aktarılması

Kaynak tutarı 25 milyar TL’den 60 milyar TL’ye çıkarılan KGF’nin kaynağının 10 milyar TL’lik kısmının turizm sektöründe faaliyette bulunan şirketlere kullandırılması öngörülmektedir.

 

GEMİ İNŞA SANAYİİ İLE İLGİLİ ÖNERİLER

24) Gemi İnşa Sanayiine Destek

Gemi inşa sanayinin irtifak hakkı ödemeleri 31.12.2020 tarihine kadar tecil edilmektedir.

 

KREDİ GARANTİ FONUNUN KAYNAKLARI ARTIRILMAKTADIR

25) Kredi Garanti Fonunun Kaynakları Artırılmaktadır

Özellikle KOBİ’lerin kredi ihtiyacını karşılamak amacıyla Kredi Garanti Fonuna Hazine’den aktarılan kaynak 25 milyar TL’den 60 milyar TL’ye yükseltilmektedir.

DİĞER

26) İller Bankasından Belediyelere Ödenen Paylardan Kesinti Yapılmaması

İller Bankasından belediyelere aktarılan paylardan belediyelerin vergi ve sigorta prim borçları nedeniyle 31.12.2020 tarihine kadar kesinti yapılmaması düzenlenmektedir.

27) Okullarda Öğrenime Ara Verilmesi Nedeniyle Ücretli Öğretmenlerin Ücretlerinin Ödenmesi

Bu alanda çalışan 190.000 öğretmenin okulların kapalı olduğu döneme ilişkin ücretlerinin Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden ödenmesi önerilmektedir.İLGİLİ HABERLER