Bizi takip edin
Bizi takip edin

Öğrenmeyi seven ilerler

20.12.2017 08:43:37
<p>D. Trump ABD'nin&nbsp;<strong>g&uuml;ven&shy;lik stratejisini&nbsp;</strong>a&ccedil;ıkladı:</p> <p>&ldquo;Sınırlarımızı koruyamazsak &uuml;lkemizi koruyamayız.&rdquo;</p> <p>Kimden koruyacaktı: &Ccedil;in ve Rusya!</p> <p>Haksız sayılmaz:</p> <p>D&uuml;nyada&nbsp;<strong>en fazla itha&shy;lat&nbsp;</strong>yapan &uuml;lke:</p> <p>2 trilyon 249 milyar dolar ile ABD.</p> <p>D&uuml;nyada&nbsp;<strong>en fazla ihra&shy;cat&nbsp;</strong>yapan &uuml;lke:</p> <p>2 trilyon 97 milyar dolar ile &Ccedil;in.</p> <p>D&uuml;nyada en b&uuml;y&uuml;k&nbsp;<strong>dış ticaret a&ccedil;ığı&nbsp;</strong>olan &uuml;lke:</p> <p>796.4 milyar dolar a&ccedil;ık&shy;la ABD.</p> <p>D&uuml;nyada en b&uuml;y&uuml;k&nbsp;<strong>dış ticaret fazlalığı&nbsp;</strong>olan &uuml;lke:</p> <p>509.7 milyar dolar fazlalıkla &Ccedil;in.</p> <p><strong>Herkesin hem fikir oldu&shy;ğu ger&ccedil;ek var:</strong></p> <p>K&uuml;resel ekonominin en &ouml;nemli akt&ouml;r&uuml; &Ccedil;in.</p> <p><strong>Mao'nun &uuml;lkesi&hellip;</strong></p> <p><strong>Sosyalizmin kalesi &Ccedil;in&hellip;</strong></p> <p>Sovyetler Birliği ve uydu &uuml;lkeleri batarken b&ouml;ylesine b&uuml;y&uuml;k başarıyı nasıl elde etti?</p> <p>Son bir haftadır elimden bir kitap d&uuml;şm&uuml;yor:</p> <p><strong>&ldquo;XI JINPING/ &Ccedil;in'in Y&ouml;netimi.&rdquo;</strong></p> <p>Kitap; &Ccedil;in Halk Cum&shy;huriyeti Devlet Başkanı XI JINPING yani&nbsp;<strong>Şi Cinping</strong>'in yaptığı 79 konuşmayı i&ccedil;eri&shy;yor.</p> <p>Genelde siyasal liderlerin konuşmalarından derlenen ki&shy;taplar sıkıcı olur.&nbsp;<strong>Ancak.&nbsp;</strong>504 sayfalık kitabı elimden bıraka&shy;madım.&nbsp;<strong>&Ccedil;&uuml;nk&uuml;&hellip;</strong></p> <p>&Ccedil;in ile ilgili kafamdaki soru&shy;lara yanıt arıyordum:</p> <p>Bu kadar kısa s&uuml;rede&nbsp;<strong>muci&shy;zeyi&nbsp;</strong>nasıl ger&ccedil;ekleştirdiler?</p> <p><strong>ATAT&Uuml;RK'&Uuml;N BENİMSEDİĞİ</strong></p> <p>&Ccedil;in&hellip;</p> <p><strong>5 bin yıllık&nbsp;</strong>medeniyet.</p> <p>Başkan Şi Cinping&nbsp;<strong>ko&shy;nuşmalarında&nbsp;</strong>bunun altını &ccedil;iziyor:</p> <p>&ldquo;&Ccedil;in'in se&ccedil;kin&nbsp;<strong>geleneksel k&uuml;lt&uuml;r&uuml;ne&nbsp;</strong>dayanmamız ge&shy;rek. Ancak&nbsp;<strong>k&ouml;k&uuml;n&uuml;&nbsp;</strong>unutma&shy;yanlar geleceği yaratabilir.&rdquo;</p> <p><strong>1921</strong>'de kurulan ve&nbsp;<strong>1949</strong>'da devrim ya&shy;pan&nbsp;<strong>&Ccedil;in Kom&uuml;nist Parti&shy;si</strong>'nin, yoksul- geri bırakılmış &Ccedil;in'i m&uuml;reffeh &ndash; g&uuml;&ccedil;l&uuml; yapma yolundaki fedakar m&uuml;cadelesi&shy;ni hep hatırlatıyor:</p> <p>&ndash; &ldquo;Partimizin ve &uuml;lkemizin b&uuml;t&uuml;n pratiği; &Ccedil;in'in, ancak ve ancak sosyalizmle&nbsp;<strong>kurtarıla&shy;bileceğini</strong>, &Ccedil;in'in&nbsp;<strong>gelişmesi&shy;nin&nbsp;</strong>de ancak ve ancak&nbsp;<strong>&Ccedil;in'e &ouml;zg&uuml; sosyalizmle&nbsp;</strong>ger&ccedil;ekle&shy;şebileceğini kanıtlamıştır.&rdquo;</p> <p>Şi Cinping konuşmaların&shy;da&nbsp;<strong>&ldquo;planlamanın&rdquo;&nbsp;</strong>&ouml;nemine vurgu yapıp, &ldquo;&Ccedil;in'e &ouml;zg&uuml; sosyalizm&rdquo; kavramını&nbsp;<strong>sıklık&shy;la&nbsp;</strong>kullanıyor. (Aslında bu;&nbsp;<strong>Bu&shy;harin</strong>'in 1920'lerde Sovyetler Birliği'ne &ouml;nerdiği ve Stalin'in &ouml;nce kabul edip uyguladığı sonra terk ettiği; &ldquo;tarımda kontroll&uuml; pazar.&rdquo;)</p> <p>&Ccedil;in ise &ldquo;kontroll&uuml; piyasa ekonomisini&rdquo;&nbsp;<strong>(devlet kapi&shy;talizmini)&nbsp;</strong>başarıyla hayata ge&ccedil;irdi.</p> <p>Şi Cinping, her &uuml;lkenin&nbsp;<strong>ken&shy;di ekonomik yapısı ve k&uuml;lt&uuml;rel geleneğiyle&nbsp;</strong>farklı sosyalist yapı inşa edeceğini belirtiyor:</p> <p>&ndash; &ldquo;&Ccedil;in'e &ouml;zg&uuml; sosyalizm, &ouml;z&uuml;nde sosyalizmden başka bir kavram değildir. Dolayısıyla sosyalizmin temel ilkelerinden vazge&ccedil;ilmemelidir.&rdquo;</p> <p>&ndash; &ldquo;Mao, hakikati olgularda aramayı&nbsp;<strong>&lsquo;oku hedefe g&ouml;re atma'</strong>ya benzetmişti. Bizim yapacağımız&nbsp;<strong>Marksizm</strong>'i &lsquo;ok' olarak kullanarak &Ccedil;in'in dev&shy;rimi, yapılanması ve reformu y&ouml;n&uuml;ndeki&nbsp;<strong>&lsquo;hedef'</strong>i vurmaktır.</p> <p>&ndash; &ldquo;Tabii ki bizim piyasa ekonomimiz sosyalisttir. Sosyalist piyasa ekonomisini geliştirmede hem&nbsp;<strong>piyasa&nbsp;</strong>ve hem de&nbsp;<strong>devlet&nbsp;</strong>rol oynayacak&shy;tır. (&hellip;) Hem &lsquo;g&ouml;r&uuml;nmez elleri' hem de &lsquo;g&ouml;r&uuml;nen elleri' iyi kullanmalıyız.&rdquo;</p> <p>Bu aslında&nbsp;<strong>Atat&uuml;rk'&uuml;n be&shy;nimsediği</strong>, devletin pazardan t&uuml;m&uuml;yle &ccedil;ekilmediği&nbsp;<strong>&ldquo;karma ekonomi&rdquo;&nbsp;</strong>değil mi?</p> <p><strong>&ldquo;KAPLANLAR&rdquo; VE &ldquo;SİNEKLER&rdquo;</strong></p> <p>&Ccedil;in&hellip;</p> <p>9 milyon 600 bin kilometre&shy;kare bir &uuml;lke&hellip;</p> <p><strong>56 etnik grubun bulun&shy;duğu&nbsp;</strong>1 milyar 300 milyon n&uuml;fusu olan &uuml;lke&hellip;</p> <p>En &ouml;nemli kriterleri,&nbsp;<strong>ba&shy;ğımsızlık.</strong></p> <p>En &ouml;nemli değerleri,&nbsp;<strong>ahlak&shy;lı olmak</strong>.</p> <p>Şi Cinping yolsuzluk konu&shy;sunda net konuşuyor:</p> <p>&ndash; &ldquo;Yolsuzluk vakalarını kararlılıkla soruşturup hem &lsquo;kaplan'ları hem de &lsquo;sinek'leri cezalandırdık. Yine de yol&shy;suzluk sorununun&nbsp;<strong>imajımızı zedelemeye&nbsp;</strong>devam ettiğini ve acilen ortadan kaldırılması gerektiğini de g&ouml;rmek lazım.&rdquo;</p> <p>&ndash; &ldquo;Kamu parası kamuya aittir&nbsp;<strong>ve bunun tek kuruşu&shy;nu bile&nbsp;</strong>kişisel &ccedil;ıkarımız i&ccedil;in kullanmamalıyız.&rdquo;</p> <p><strong>&ndash; &ldquo;Y&ouml;neticiler, korkmayı bilmeli ve yolsuzluk yapıp cezadan ka&ccedil;abilecekleri d&uuml;ş&uuml;ncesine kapılmama&shy;lıdır.&rdquo;</strong></p> <p>Ve Şi Cinping -aynı&nbsp;<strong>Ata&shy;t&uuml;rk gibi-&nbsp;</strong>s&ouml;ylevlerinde hep halkını y&uuml;celtiyor:</p> <p>&ndash; &ldquo;&Ccedil;in halkı;&nbsp;<strong>&ccedil;alışkanlığıy&shy;la, cesaretiyle ve zeka&shy;sıyla&nbsp;</strong>b&uuml;t&uuml;n etnik grupların katılımıyla barış ve kardeşlik i&ccedil;inde ortak bir yurt kurdu.&rdquo;</p> <p><strong>Başkan Cinping &Ccedil;in mucizenin gelecek yolunu ise ş&ouml;yle a&ccedil;ıklıyor:</strong></p> <p>&ndash; &ldquo;&Uuml;lkeyi boş laf batırır, sağ&shy;lam &ccedil;alışmalar kalkındırır.&rdquo;</p> <p>&ndash; &ldquo;Beceri, doğuştan gelmez, &ouml;ğrenme ve pratikle kazanılır.</p> <p><strong>Eğer&nbsp;</strong>her alanda bilgi biri&shy;kimimizi zenginleştirmek i&ccedil;in &ccedil;aba harcamazsak;</p> <p><strong>Eğer&nbsp;</strong>her t&uuml;rl&uuml; bilimsel ve k&uuml;lt&uuml;rel bilgiyi bilin&ccedil;li olarak &ouml;ğrenmezsek;</p> <p><strong>Eğer&nbsp;</strong>bilgilerimizi hızla yenilemek; bilgi birikimimizin yapısını d&uuml;zeltmek ve&nbsp;<strong>bakış a&ccedil;ımızı-ufkumuzu geniş&shy;letme&nbsp;</strong>konusunda girişken olamazsak&hellip;</p> <p>O zaman becerileri artır&shy;mamız, inisiyatifi ve &uuml;st&uuml;n&shy;l&uuml;ğ&uuml; kazanmamız,&nbsp;<strong>aydınlık geleceğe&nbsp;</strong>sahip olmamız s&ouml;z konusu olmayacaktır.&rdquo;</p> <p>&ndash; &ldquo;Bilgi &ouml;ğrenmenin amacı illa y&ouml;netici olmak değildir; ama y&ouml;netici olanlar bilgi sahibi olmak zorundadır.&rdquo;</p> <p>&ndash; &ldquo;<strong>Her şeyden &ouml;nce Marksizm teorisini ciddi&shy;yetle &ouml;ğrenmeliyiz</strong>.&rdquo;</p> <p>&ndash; &ldquo;&Ouml;ğrenmek ile d&uuml;ş&uuml;nmek ve &ouml;ğrenmek ile uygulama birbirini tamamlar, destekler. &Ouml;ğrenmeyi seven ilerler&hellip;&rdquo;</p> <p>Karşımızda&nbsp;<strong>en b&uuml;y&uuml;k ho&shy;bisi&nbsp;</strong>kitap okumak olan&hellip;</p> <p>Konuşmalarında &Ccedil;ehov, Puşkin, Victor Hugo, Goethe, Leibniz, Tolstoy gibi isimler&shy;den bahseden&hellip;</p> <p><strong>Bir d&uuml;nya lideri var!</strong></p> <p>Konuşmalarını okuduk&ccedil;a &Ccedil;in mucizesini nasıl ger&ccedil;ekleştirdiklerini ve daha neleri ger&ccedil;ekleştireceklerini anlıyorsunuz<strong>.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Soner Yal&ccedil;ın</strong></p> <p><strong>S&ouml;zc&uuml;</strong></p>