Bizi takip edin
Bizi takip edin

Haciz uygulamasına yeni düzenleme

7.2.2018 10:55:13
<p>H&uuml;k&uuml;met, 81 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren son d&ouml;nemin en kapsamlı ekonomi reform paketini tamamladı. Pakette&nbsp;7'den 70'e herkesi ilgilendiren d&uuml;zenlemeler&nbsp;yer alıyor.</p> <p>T&uuml;rkiye B&uuml;y&uuml;k Millet Meclisi&rsquo;ne (TBMM) sevk edilen&nbsp;Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun H&uuml;km&uuml;nde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının İ&ccedil;eriğinde, kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artması i&ccedil;in &ouml;nemli bir iyileştirme sağlayan d&uuml;zenlemeye de yer verildi.</p> <p><strong>HACİZLİ MALIN Y&Uuml;ZDE 10 FAZLASI...</strong></p> <p>Maliye Bakanlığı&rsquo;nca bu konuda yaşanan mağduriyetlerin &ouml;nlenmesini ve kamu alacaklarının ekonomiye kazandırılmasını ama&ccedil;layan &ccedil;alışmalardan biri olan d&uuml;zenlemede,&nbsp;6183 sayılı Kanuna g&ouml;re haczedilmiş malların tespit edilen değerinin y&uuml;zde 10 fazlasının &ouml;denmesi şartıyla haczin kaldırılması ve aynı mala 3 ay m&uuml;ddetle tekrar haciz konulmaması&nbsp;kararlaştırıldı.</p> <p>Tasarıyla amme bor&ccedil;lusunun hacizli malı &uuml;zerinde tasarrufuna imkan verilmek suretiyle kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması sağlanacak. Haczedilen malların ilgili kanuna g&ouml;re tespit edilen değeri esas alınarak tahsilat yapılması ve buna bağlı olarak haczin kaldırılabilmesine imkan veriliyor.</p> <p>&ldquo;6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usul&uuml; Hakkında Kanuna g&ouml;re amme bor&ccedil;lusunun borcuna yetecek miktardaki mallarının haczedilerek paraya &ccedil;evrilmesi, cebren tahsil şekilleri arasında yer almaktadır.</p> <p><strong>MENKUL VE GAYRIMENKUL İ&Ccedil;İN A&Ccedil;IK ARTTIRMA</strong></p> <p>Anılan Kanun, kural olarak hacizli menkul ve gayrimenkul malların a&ccedil;ık artırma usul&uuml; ile satılarak paraya &ccedil;evrilmesi, menkul malların ise Kanunda &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;ş sınırlı hallerde pazarlık usul&uuml; ile satılabilmesi esasını getirmektedir.</p> <p>Madde ile, icra yoluyla yapılan satışlardan elde edilen sonu&ccedil;lar dikkate alınarak, amme bor&ccedil;lusunun hacizli malı &uuml;zerinde tasarrufuna imk&acirc;n verilmek suretiyle kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması ama&ccedil;lanmakta, haczedilen malların 6183 sayılı Kanuna g&ouml;re tespit edilen değeri esas alınmak suretiyle tahsilat yapılması ve buna bağlı olarak haczin kaldırılabilmesine imk&acirc;n verilmektedir.</p> <p>D&uuml;zenleme, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanuna g&ouml;re haczedilen malların, aynı Kanuna g&ouml;re tespit edilen değerinin %10 fazlasıyla birlikte &Ouml;denmesi ve maddede belirtilen diğer şartların da sağlanması kaydıyla, mahcuz mal &uuml;zerine tatbik edilen hacizlerin kaldırılması ve &uuml;&ccedil; ay s&uuml;reyle aynı mal &uuml;zerine tahsil dairelerince haciz konulmamasını sağlamaktadır.</p> <p>Madde ile ayrıca bu h&uuml;km&uuml;n, haczi kaldırılan malın &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; şahıslar tarafından amme bor&ccedil;lusu lehine teminat olarak g&ouml;sterilen mal olması halinde, &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; şahsın 6183 sayılı Kanun kapsamına giren bor&ccedil;ları i&ccedil;in uygulanmayacağı y&ouml;n&uuml;nde d&uuml;zenleme yapılmaktadır.&rdquo;</p>