Bizi takip edin
Bizi takip edin

Hodri meydan FETÖ artık­ları

13.2.2018 18:42:06
<p><strong>ABD&hellip;</strong></p> <p>&Ouml;nemli m&uuml;ttefiki T&uuml;rki&shy;ye'yi karşısına alma pahasına PKK/YPG'yi&nbsp;<strong>neden&nbsp;</strong>des&shy;tekliyor? FET&Ouml;'ye niye arka &ccedil;ıkıyor?</p> <p><strong>Bug&uuml;n&hellip;&nbsp;</strong>Bu sorunun yanıtını tarihsel s&uuml;reciyle ele alacaktım. II. D&uuml;nya Sava&shy;şı'ndan sonra&nbsp;<strong>-İngiltere'nin de kurnazlığıyla-&nbsp;</strong>ABD dış politikası &ouml;ylesine değişti ki,&nbsp;<strong>ilk&nbsp;</strong>Savunma Bakanı&nbsp;<strong>James Forrestal</strong>, &ldquo;Ruslar geliyor&rdquo; diye aklını ka&ccedil;ırıp&nbsp;<strong>inti&shy;har&nbsp;</strong>etti!&nbsp;<strong>Keza&hellip;&nbsp;</strong>CIA'nın &ndash; İran'da Musaddık'ı devirmesi gibi- gizli operasyonlarını y&uuml;r&uuml;ten &ldquo;planlama m&uuml;d&uuml;&shy;r&uuml;&rdquo;&nbsp;<strong>Frank Wisner&nbsp;</strong>av t&uuml;feğiy&shy;le canına kıydı&hellip;</p> <p><strong>O yıllar&hellip;&nbsp;</strong>CIA kadroları arasında -Sovyetler Birliği'ne bakış konusunda- sert ayrış&shy;malar yaşandı. &Ouml;rneğin&hellip;</p> <p>CIA i&ccedil;inde oluşturu&shy;lan&nbsp;<strong>&ldquo;Team B&rdquo;/</strong>Takım B, silahlanmanın elzem olduğu&shy;nu savundu. Başında, Soğuk Savaş politikalarını şekillendi&shy;ren Harvardlı tarih&ccedil;i&nbsp;<strong>Richard Pipes&nbsp;</strong>vardı!</p> <p><strong>Ekibine,&nbsp;</strong>ileri de savunma bakan yardımcısı olacak&nbsp;<strong>P. Nitze, P. Wolfowitz&nbsp;</strong>gibi isimleri aldı. Başkan Nixon'ın&nbsp;<strong>&ldquo;acımasız k&uuml;&ccedil;&uuml;k pi&ccedil;&rdquo;&nbsp;</strong>dediği Savunma Bakanı&nbsp;<strong>Donald Rumsfeld&nbsp;</strong>de bu ekip i&ccedil;indeydi. (Bug&uuml;nlerde sık sık&nbsp;<strong>Fetullah G&uuml;len</strong>'e destek verip,&nbsp;<strong>Erdoğan&nbsp;</strong>aley&shy;hine konuşan&nbsp;<strong>-Ortadoğu Forumu kurucusu ve baş&shy;kanı, İsrail destek&ccedil;isi-&nbsp;</strong>ta&shy;rih&ccedil;i&nbsp;<strong>Daniel Pipes,&nbsp;</strong>Richard Pipes'in&nbsp;<strong>oğlu</strong>dur!)</p> <p>Evet&hellip;</p> <p>Amerika'nın gizli tarihini bil&shy;meden, bug&uuml;n CIA'nın&nbsp;<strong>PKK/ YPG&nbsp;</strong>ya da&nbsp;<strong>FET&Ouml;</strong>'ye neden destek verdiğini kavrayamaz&shy;sınız.</p> <p>Bug&uuml;n bunu yazmak istiyor&shy;dum.&nbsp;<strong>Ama yazdırmıyorlar!</strong></p> <p>Kim mi?</p> <p><strong>CIA &Ccedil;&Ouml;MEZLERİ</strong></p> <p>Kahraman Mehmet&ccedil;ik&hellip;</p> <p>T&uuml;rkiye ve Suriye'yi&nbsp;<strong>b&ouml;lmek isteyen emperyalizme&nbsp;</strong>karşı savaşıyor.</p> <p>Aralıksız bu haklı m&uuml;cadeleyi yazıyorum. Sağından soluna herkesi&nbsp;<strong>&ldquo;yurtsever cephe&shy;ye&rdquo;&nbsp;</strong>&ccedil;ağırıyorum. Ama&hellip;</p> <p>&ldquo;Şimdi kardeşlik zamanı&rdquo; derken aniden saldırıya uğra&shy;dım!</p> <p><strong>&Ouml;nce&hellip;</strong></p> <p>Patronu Amerikan vatan&shy;daşı olan&nbsp;<strong>Işık&ccedil;ılar tarikatı&shy;nın&nbsp;</strong>yayın organı&nbsp;<strong>T&uuml;rkiye</strong>'de yazan&nbsp;<strong>Cem K&uuml;&ccedil;&uuml;k</strong>, Osman Kavala ile ilişkim olduğunu yazdı!&nbsp;<strong>Birazcık sol tarihi bilen biri,&nbsp;</strong>Osman Kavala/&nbsp;<strong>Birikim&nbsp;</strong>tayfasıyla yan yana gelmeyeceğini bilir. Tanışmayız bile&hellip;</p> <p><strong>Bitmedi&hellip; Ardından&hellip;</strong></p> <p><strong>Turgay Ciner</strong>'in yayın organı&nbsp;<strong>Habert&uuml;rk</strong>'te ya&shy;zan&nbsp;<strong>Nagehan Al&ccedil;ı&nbsp;</strong>FET&Ouml; d&ouml;neminden kalma hakaretle&shy;rine yine başladı; bana&nbsp;<strong>&ldquo;faşist lider&rdquo;&nbsp;</strong>dedi.</p> <p>Zaten:</p> <p>&ndash; Bu &uuml;lkede T&uuml;rk'&uuml;, T&uuml;rki&shy;ye'yi savunmak&hellip;</p> <p>&ndash; Bu &uuml;lkede yurtseverliği savunmak&hellip;</p> <p>&ndash; Bu &uuml;lkede Atat&uuml;rk'&uuml; savun&shy;mak&hellip;</p> <p><strong>&ldquo;Faşist&rdquo;&nbsp;</strong>olmanız i&ccedil;in yeterli!</p> <p>Nagehan Al&ccedil;ı'dan hemen sonra Cem K&uuml;&ccedil;&uuml;k saldırısını yine s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;. 17-25 Ara&shy;lık'tan sonra FET&Ouml;'y&uuml; savun&shy;muşum!&nbsp;<strong>Yuh artık!&nbsp;</strong>Yalanda sınır tanımıyorlar!</p> <p>Ama. Meselem bu&nbsp;<strong>&ldquo;kulla&shy;nışlı &ccedil;ocuklar&rdquo;&nbsp;</strong>değil! Bunlar cahil piyonlar&hellip;</p> <p><strong>Merakım şu:</strong></p> <p>Arkalarında, &ldquo;Takım B&rdquo; yetiştirmesi&nbsp;<strong>Graham Ful&shy;ler&nbsp;</strong>gibi&nbsp;<strong>CIA&nbsp;</strong>g&ouml;revlileri mi var? (Sahi, Fuller'in FET&Ouml; &ouml;vg&uuml;s&uuml; kitaplarını biz yayınlasaydık başımıza neler gelirdi?)</p> <p>Kim yazdırıyor,&nbsp;<strong>kim koru&shy;yor&nbsp;</strong>bu kullanışlı elemanları?</p> <p>Niye yeniden saldırıya başla&shy;dılar?</p> <p>Bir oyun var&hellip;</p> <p><strong>CIA MEDYASI</strong></p> <p><strong>Şu tesad&uuml;f olabilir mi:</strong></p> <p>Herkes korkarken ısrarla FET&Ouml;'y&uuml; yazdık. Sonra, bilgi&shy;sayarımıza sokulan yalanlarla hapse atıldık. Nagehan Al&ccedil;ı'dan Cem K&uuml;&ccedil;&uuml;k'e uzanan&nbsp;<strong>FET&Ouml; yandaşlarının&nbsp;</strong>ger&ccedil;ek dışı yazı ve konuşmaları sebebiyle&nbsp;<strong>iki yıl&nbsp;</strong>hapiste kaldım.</p> <p>Şimdi&hellip;</p> <p>Ben&hellip;&nbsp;<strong>&ldquo;Mehmet&ccedil;ik'te birle&shy;şelim&rdquo;&nbsp;</strong>diye yazı &uuml;st&uuml;ne yazı ya&shy;zarken, &ldquo;<strong>K&uuml;&ccedil;&uuml;k Nagehanla&shy;rın&rdquo;&nbsp;</strong>bana saldırıya ge&ccedil;melerinin bir sebebi olmalı değil mi? İki haftadır&nbsp;<strong>Afrin</strong>'i yazıyorum. Bu konuyla ilgili yazdıklarıma&nbsp;<strong>laf etseler hadi anlayacağım</strong>. Hayır!</p> <p><strong>Yok ben&hellip;&nbsp;</strong>17-25 Ara&shy;lık'ta FET&Ouml;'y&uuml; savunmuşum! Yahu,&nbsp;<strong>FET&Ouml; m&uuml;cadelesinde beş isim saysanız biri be&shy;nimdir!&nbsp;</strong>Keza, 17-25 Aralık'tan sonra yazdıklarım&nbsp;<strong>S&Ouml;ZC&Uuml;&nbsp;</strong>arşi&shy;vinde duruyor, akıl dışı yalanlar yazıyorlar&hellip;</p> <p>Ka&ccedil; kez &ldquo;FET&Ouml; darbe yapa&shy;cak&rdquo; diye yazan benim&hellip;</p> <p><strong>Yok ben&hellip;&nbsp;</strong>&ldquo;Kayıp Sicil&rdquo; adlı kitabımda Erdoğan'ı yazmı&shy;şım. Yazdım, yine yazarım. Erdoğan'dan mı korkaca&shy;ğım?&nbsp;<strong>İran-Rusya d&uuml;şmanı, İsrail-ABD sevdalısı FE&shy;T&Ouml;'n&uuml;n&nbsp;</strong>Erdoğan'a d&uuml;şmanlığı&shy;nın sebeplerini yazdım o kitapta ben&hellip;</p> <p>Erdoğan kandırılmasaydı da, FET&Ouml;'n&uuml;n i&ccedil;y&uuml;z&uuml;n&uuml; &ldquo;<strong>K&uuml;&shy;&ccedil;&uuml;k Nagehanlar</strong>&rdquo;dan değil, bizden &ouml;ğrenseydi! Mahkeme s&uuml;recinde bile s&ouml;yledim: &ldquo;Erdo&shy;ğan'ı aldatıyorlar!&rdquo; Savunmala&shy;rım&nbsp;<strong>Odatv&nbsp;</strong>arşivinde duruyor&hellip;</p> <p>Hakikatleri iktidarlara g&ouml;re konumlanarak yazmadım/yaz&shy;mam.</p> <p>H&acirc;l&acirc; da yazıyorum ger&ccedil;ekleri:</p> <p><strong>FET&Ouml;&nbsp;</strong>ile&nbsp;<strong>PKK/YPG&nbsp;</strong>emper&shy;yalizmin Ortadoğu'daki&nbsp;<strong>iki kuk&shy;lasıdır</strong>. Yazdıklarımı bilmeyen mi var? Yalancı &ldquo;K&uuml;&ccedil;&uuml;k Na&shy;gehanlar&rdquo;&nbsp;<strong>kurnazlık&nbsp;</strong>peşinde. &Ccedil;&uuml;nk&uuml;:</p> <p><strong>&ndash; PKK/PYD ile m&uuml;cadele&shy;den rahatsızlar&hellip;</strong></p> <p><strong>&ndash; FET&Ouml; ile m&uuml;cadeleden rahatsızlar&hellip;</strong></p> <p><strong>&ndash; Emperyalizm ile m&uuml;ca&shy;deleden rahatsızlar&hellip;</strong></p> <p>&ldquo;Yurtseverlik cephesini&rdquo; b&ouml;lmeye &ccedil;abalıyorlar. Şaşır&shy;tıcı değil. Bunların&nbsp;<strong>ideolojik d&uuml;ş&uuml;nme alt yapısını&nbsp;</strong>FET&Ouml; oluşturdu. Stratejilerini&nbsp;<strong>Pi&shy;pesler, Fullerler gibi CIA&nbsp;</strong>belirledi.</p> <p>Ne yazık ki, AKP aldatılmaya bayılıyor!&nbsp;<strong>Keza&hellip;</strong></p> <p><strong>Su&ccedil;,&nbsp;</strong>bu a&ccedil;g&ouml;zl&uuml; &ccedil;ocukların eline kalem tutuşturanlarda!&nbsp;<strong>Ha&shy;bert&uuml;rk'ten T&uuml;rkiye'ye medya organları&nbsp;</strong>Odatv kumpasında da aynı rol&uuml; oy&shy;nadı. H&acirc;l&acirc; utanmadan &ldquo;K&uuml;&ccedil;&uuml;k Nagehanları&rdquo; bize saldırtıyorlar. Bu kişisel bir mesele olamaz. Elbet, saldırıları maksatlı&hellip;</p> <p>Evet, Afrin'in bir de b&ouml;y&shy;le&nbsp;<strong>CIA'nın a&ccedil;tığı i&ccedil; cephe&shy;si&nbsp;</strong>var!</p> <p><strong>Yurt savunmasındayız:&nbsp;</strong>Pa&shy;rayla-yalıyla istihbarat &ouml;rg&uuml;tleri&shy;ne yenik d&uuml;şenlerle hesaplaşma&shy;mız bitmeyecektir&hellip;</p> <p>Artık cezaevinde değiliz, elimizde kalemimiz var.</p> <p>Hodri meydan FET&Ouml; artıkları...</p> <p>&nbsp;</p> <p>SONER YAL&Ccedil;IN - S&Ouml;ZC&Uuml;</p>