Bizi takip edin
Bizi takip edin

Varlık Barışı uzatılıyor...

12.7.2019 12:02:31
<div class="news-short">Buna g&ouml;re Varlık Barışı 6 ay daha uzayacak. Yurt dışına &ccedil;ıkış harcı 15 liradan 50 liraya &ccedil;ıkacak. Ayrıca Merkez Bankası ihtiyat ak&ccedil;elerinin tamamı, birikmiş fevkalade ihtiyat ak&ccedil;elerinin son yılın karından ayrılan kısmı hari&ccedil; tamamı Genel Kurul kararı aranmaksızın Hazineye verilecek.</div> <div id="share-bar" class="notlast"> <div class="share"> <div class="fb-like fb_iframe_widget" data-href="http://www.cumhuriyet.com.tr/1483544" data-width="450" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false">&nbsp;</div> <div class="fb-like fb_iframe_widget" data-href="http://www.cumhuriyet.com.tr/1483544" data-width="450" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false">Teklife g&ouml;re, şehir i&ccedil;i yolcu taşımacılığı yapan ve hasılatlarının tamamını elektronik &uuml;cret toplama sistemiyle elde eden m&uuml;kelleflerin talep etmeleri halinde gelir ve kurumlar vergisinin hesaplanmasında esas olan kazancın tespitinde yeni y&ouml;ntem getiriliyor. Gelir ve giderleri karşılaştırma yerine, bu m&uuml;kelleflerin elde ettiği hasılatın y&uuml;zde 10'u kazan&ccedil; kabul edilerek, gelir ya da kurumlar vergisi oranları uygulanacak.</div> </div> </div> <p>Kazan&ccedil;ları bu şekilde tespit edilenlerin bu faaliyetlerine ilişkin gider veya maliyetleri, vergiye tabi diğer kazan&ccedil; veya iratlarının tespitinde dikkate alınmayacak. 2 yıl ge&ccedil;medik&ccedil;e bu usulden &ccedil;ıkılamayacak.<br class="fi-incontent-mark" />Bir takvim yılı i&ccedil;inde iki kez ceza kesilen m&uuml;kellefler, cezanın kesildiği ve takip eden iki takvim yılına ait kazan&ccedil;ları i&ccedil;in bu h&uuml;k&uuml;mlerden yararlanamayacak.</p> <p class="fi-incontent-mark">Bu h&uuml;k&uuml;mler, kurumlar vergisi m&uuml;kellefleri hakkında da uygulanacak.</p> <p>Cumhurbaşkanı, y&uuml;zde 10 oranını iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, kanuni oranına getirmeye yetkili olacak.</p> <h3 class="fi-incontent-mark"><strong>Varlık Barışı uzatılıyor</strong></h3> <p>Teklif, Varlık Barışı s&uuml;resini 6 ay uzatıyor.</p> <p class="fi-incontent-mark">Yurt dışında bulunan para, altın, d&ouml;viz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası ara&ccedil;larını, 31 Aralık 2019'a kadar T&uuml;rkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren ger&ccedil;ek ve t&uuml;zel kişiler, bunları serbest&ccedil;e tasarruf edebilecek.</p> <p class="fi-incontent-mark">Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin y&uuml;zde 1 oranında hesapladıkları vergiyi, vergi dairesine beyan edecek, aynı s&uuml;rede &ouml;deyecekler. Bu varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan, kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en ge&ccedil; 31 Aralık 2019'a kadar kapatılmasında kullanılabilecek.</p> <p class="fi-incontent-mark">Kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, d&ouml;viz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası ara&ccedil;larının, teklifin yasalaşmasından &ouml;nce T&uuml;rkiye'ye getirilerek karşılanmış olması halinde, bu avansların defter kayıtlarından d&uuml;ş&uuml;lmesi kaydıyla d&uuml;zenlemeden yararlanılacak.</p> <p>Defter tutan m&uuml;kellefler, T&uuml;rkiye'ye getirilen varlıklarını, d&ouml;nem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dahil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar i&ccedil;in dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden &ccedil;ekebilecekler.</p> <h3 class="fi-incontent-mark"><strong>Kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklar</strong></h3> <p>Gelir veya kurumlar vergisi m&uuml;kelleflerince sahip olunan ve T&uuml;rkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, d&ouml;viz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası ara&ccedil;ları ile taşınmazlar i&ccedil;in de 31 Aralık 2019'a kadar beyan s&uuml;resi tanındı.</p> <p class="fi-incontent-mark">Vergi dairelerine beyan edilecek bu varlıklar, aynı tarihe kadar d&ouml;nem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecek. Bu takdirde, s&ouml;z konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar i&ccedil;in dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden &ccedil;ekilebilecek.</p> <p>Beyan edilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması halinde, sermaye artırım kararının beyan tarihi itibarıyla alınmış olması ve ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla bu uygulamadan yararlanılabilecek.</p> <h3 class="fi-incontent-mark"><strong>Vergi incelemesi yapılmayacak</strong></h3> <p>Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri &uuml;zerinden y&uuml;zde 1 oranında vergi alınacak. Vergi, gider yazılamayacak, başka bir vergiden mahsup edilemeyecek, T&uuml;rkiye'ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden &ccedil;ıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecek.</p> <p class="fi-incontent-mark">Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.<br class="fi-incontent-mark" />Bu h&uuml;k&uuml;mden yararlanılabilmesi i&ccedil;in bildirilen veya beyan edilen tutarlara ilişkin vergi vadesinde &ouml;denecek, varlıklar bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay i&ccedil;inde T&uuml;rkiye'ye getirilecek veya T&uuml;rkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda a&ccedil;ılacak bir hesaba transfer edilecek.</p> <p>Cumhurbaşkanı, bu d&uuml;zenlemedekis&uuml;releri, bitim tarihlerinden itibaren 6 aya kadar uzatabilecek.</p> <h3 class="fi-incontent-mark"><strong>Merkez Bankası d&uuml;zenlemeleri</strong></h3> <p>Teklifle, T&uuml;rkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının temel g&ouml;rev ve yetkilerinde de değişiklik yapılıyor. Bir para politikası aracı olan zorunlu karşılıkların etkinliğini artırmak &uuml;zere, bankaların ve Merkez Bankasınca uygun g&ouml;r&uuml;lecek diğer mali kuruluşların bilan&ccedil;o i&ccedil;i veya dışı uygun g&ouml;r&uuml;len kalemlerinde meydana gelen değişikliklerin, sık&ccedil;a farklılaşan piyasa koşullarına g&ouml;re zorunlu karşılığa tabi tutulması m&uuml;mk&uuml;n hale getiriliyor.</p> <p class="fi-incontent-mark">Buna g&ouml;re Merkez Bankası, zorunlu karşılıkları belirlerken bilan&ccedil;o i&ccedil;i ve dışı unsurları da dikkate alacak.</p> <p class="fi-incontent-mark">Banka talepleri ger&ccedil;ek zamanlı ve anlık karşılanacak. Bu taleplerin karşılanması i&ccedil;in bankaca kurum ve kuruluşların bilgi işlem sistemlerine erişim sistemleri kurulabilecek.</p> <p class="fi-incontent-mark">Bankalar ve elektronik &ouml;deme ara&ccedil;larını &ccedil;ıkaran kuruluşlar dahil olmak &uuml;zere bankaca uygun g&ouml;r&uuml;lecek diğer mali kuruluşlar, banka nezdinde a&ccedil;ılacak hesaplarda "y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;kleri esas alınarak" nakden zorunlu karşılık tesis ederken teklifle, "hesaplarda bilan&ccedil;o i&ccedil;i veya bilan&ccedil;o dışı uygun g&ouml;r&uuml;len kalemlerini esas alarak" bunu yapacaklar.</p> <p>Zorunlu karşılığa tabi bilan&ccedil;o i&ccedil;i veya bilan&ccedil;o dışı uygun g&ouml;r&uuml;len kalemlerin kapsamı, zorunlu karşılıkların oranı, tesis s&uuml;resi ve tesis edilen karşılıklara gerektiğinde &ouml;denecek faiz oranı, mevduat veya katılım fonlarından olağan&uuml;st&uuml; &ccedil;ekilişler ve birleşme, devir, b&ouml;l&uuml;nme hallerinde yapılacak işlemler de dahil olmak &uuml;zere uygulamaya y&ouml;nelik her t&uuml;rl&uuml; usul ve esas, bankaca belirlenecek.<br class="fi-incontent-mark" />"Belirtilen bu kuruluşların taahh&uuml;tlerine karşı bulunduracakları umumi disponibilitenin nitelik ve oranının, gerektiğinde bankaca tespit edileceğine" dair h&uuml;k&uuml;mde yer alan "taahh&uuml;t" ibaresi de teklifle &ccedil;ıkarılıyor.</p> <h3 class="fi-incontent-mark"><strong>İhtiyat ak&ccedil;esi</strong></h3> <p>Merkez Bankasının yıllık safi karının y&uuml;zde 20'sinin ihtiyat ak&ccedil;esine ayrılacağına y&ouml;nelik h&uuml;k&uuml;m kaldırılıyor.</p> <p class="fi-incontent-mark">Hisse senetlerinin nominal değerleri &uuml;zerinden y&uuml;zde 6 oranında ilk kar hissesi hissedarlara dağıtılmaya devam edilecek. Bunun &ouml;denmesinden sonra kalan miktarın y&uuml;zde 10'u, "fevkalade ihtiyat ak&ccedil;esi" yerine, ihtiyat ak&ccedil;esine aktarılacak.</p> <p class="fi-incontent-mark">Son yıl karından ayrılan ihtiyat ak&ccedil;esi hari&ccedil;, birikmiş ihtiyat ak&ccedil;eleri her yıl kara katılarak dağıtılabilecek.</p> <p class="fi-incontent-mark">Bu maddenin y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girdiği tarihe kadar ayrılmış bulunan ihtiyat ak&ccedil;elerinin tamamı, birikmiş fevkalade ihtiyat ak&ccedil;elerinin ise son yılın karından ayrılan kısmı hari&ccedil; tamamı Genel Kurul kararı aranmaksızın Hazineye verilecek.</p> <p class="fi-incontent-mark">Ge&ccedil;en yıl bazı &uuml;niversitelerin b&ouml;l&uuml;nmesiyle kurulan &uuml;niversitelere devredilen bina ve tesislerin bulunduğu taşınmazlardan, halen bu bina ve tesislerin eski maliki &uuml;niversitelerin m&uuml;lkiyetindeki taşınmazlar, talepleri halinde Y&Ouml;K'&uuml;n onayıyla bu &uuml;niversitelere devredilebilecek. Kurulan &uuml;niversitelere bağlanan birimlerin hangi bina, tesis ve taşınmazları kapsadığı konusundaki teredd&uuml;tleri Y&Ouml;K giderecek.</p> <p class="fi-incontent-mark">Finansal g&uuml;&ccedil;l&uuml;k i&ccedil;inde bulunan firmalara, geri &ouml;deme y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;klerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkan verilmesini sağlamak amacıyla, yapılacak &ccedil;er&ccedil;eve anlaşma kapsamında bazı teşvikler verilecek ve bor&ccedil;larının yeniden yapılandırılmasına olanak sağlanacak.</p> <p class="fi-incontent-mark">Teklife g&ouml;re, yurt dışında &ccedil;alışan T&uuml;rk vatandaşları ile yurt dışında &ccedil;alışmaktayken veya yurda kesin d&ouml;n&uuml;ş yaptıktan sonra &ouml;lenlerin T&uuml;rk vatandaşı olan hak sahipleri, Sosyal G&uuml;venlik Kurumuna m&uuml;racaat ederek "Yurt Dışında Bulunan T&uuml;rk Vatandaşlarının Yurt Dışında Ge&ccedil;en S&uuml;relerinin Sosyal G&uuml;venlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun"daki haklardan yararlanabilecekler.<br class="fi-incontent-mark" />Teklifle, yurt dışı bor&ccedil;lanması yaparak aylık bağlanan sigortalıların, bor&ccedil;lanılacak her bir g&uuml;n i&ccedil;in tahakkuk ettirilecek bor&ccedil; tutarları, prime esas asgari ve azami g&uuml;nl&uuml;k kazan&ccedil; arasında se&ccedil;ilecek g&uuml;nl&uuml;k kazancının y&uuml;zde 32'sinden y&uuml;zde 45'ine y&uuml;kseltiliyor. Bor&ccedil;lanılan s&uuml;reler, kısmi aylığın stat&uuml;s&uuml; ile tam aylığın stat&uuml;s&uuml;n&uuml;n farklı olmasına neden olabileceği i&ccedil;in tam aylığın bağlanacağı stat&uuml; ve bağlayacak sosyal g&uuml;venlik kuruluşu da belirlenecek.</p> <p class="fi-incontent-mark">Kısmi aylık bağlanmış olanlar dahil maddenin y&uuml;r&uuml;rl&uuml;k tarihinden &ouml;nce yurt dışında ge&ccedil;en s&uuml;relerini bor&ccedil;lanma talebinde bulunanlardan tahakkuk ettirilen bor&ccedil;larını yasal s&uuml;resi i&ccedil;inde &ouml;deyenler i&ccedil;in sigortalılık s&uuml;relerinin hangi stat&uuml;de değerlendirileceği ve tahakkuk ettirilecek bor&ccedil; tutarının tespitinde &ouml;nceki h&uuml;k&uuml;mler esas alınacak.</p> <p class="fi-incontent-mark">Mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan veya el konularak m&uuml;lkiyetin kamuya ge&ccedil;irilmesi kararı verilen kara ulaşım ara&ccedil;ları i&ccedil;in 31 Aralık 2019 tarihine kadar ilgili g&uuml;mr&uuml;k idaresine başvurulması ve taşıtın ilk ediniminde &ouml;denmesi gereken &Ouml;zel T&uuml;ketim Vergisi'nin (&Ouml;TV) y&uuml;zde 25'ine tekab&uuml;l eden tutarın başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay i&ccedil;inde ilgili tahsil dairesine &ouml;denmesi halinde, ara&ccedil; hakkında el konularak m&uuml;lkiyetin kamuya ge&ccedil;irilmesi kararı verilmeyecek, mevcut kararlar kaldırılacak ve el konulan ara&ccedil; sahibine iade edilecek.</p> <p class="fi-incontent-mark">İadesi talep edilen ulaşım ara&ccedil;larının muhafazasına ilişkin masraflar, ara&ccedil; sahibince &ouml;denecek.<br class="fi-incontent-mark" />Tasfiyesi tamamlanmış ulaşım ara&ccedil;ları i&ccedil;in başvurular kabul edilmeyecek.</p> <p class="fi-incontent-mark">S&ouml;z konusu &Ouml;TV oranı, maddenin y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girdiği tarihten &ouml;nce ilk edinimi ger&ccedil;ekleşmiş kara ulaşım ara&ccedil;larının el konularak m&uuml;lkiyetin kamuya ge&ccedil;irilmesi kararı verilmesi gereken fiilin g&uuml;mr&uuml;k idaresince tespit edilmesinden &ouml;nce ve 1 ay i&ccedil;erisinde kendiliğinden bildirilmesi durumunda y&uuml;zde 15 olarak uygulanacak. Bu s&uuml;re, Cumhurbaşkanı tarafından 6 aya kadar uzatılabilecek.<br class="fi-incontent-mark" />Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) Destekleme mekanizmasında &ouml;ng&ouml;r&uuml;len s&uuml;reler, ilgili kanun ve biyok&uuml;tle tanımına eklenen kaynaklar i&ccedil;in &uuml;retim tesisinin YEK Destekleme mekanizmasına dahil edildiği tarihten itibaren başlayacak.<br class="fi-incontent-mark" />- Firmalara &ouml;deme kolaylığı</p> <p class="fi-incontent-mark">Bankacılık Kanununa eklenen ge&ccedil;ici maddeyle, T&uuml;rkiye&rsquo;de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile diğer finansal kuruluşlarla kredi ilişkisinde bulunan ve Bankacılık D&uuml;zenleme ve Denetleme Kurumunu tarafından &ccedil;ıkarılan y&ouml;netmeliğe g&ouml;re hazırlanan &Ccedil;er&ccedil;eve Anlaşmalarda belirlenen bor&ccedil;lular, bu kuruluşlar tarafından kullandırılmış olan kredilere ilişkin olarak alınacak tedbirlerle, geri &ouml;deme y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;klerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkan verilmesini sağlamak amacıyla, dahil oldukları risk grubundaki diğer bor&ccedil;lularla bir b&uuml;t&uuml;n olarak veya kısmen yeniden yapılandırmaya tabi tutulabilecek.</p> <p class="fi-incontent-mark">Bu madde uyarınca yapılacak finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin usul ve esaslar y&ouml;netmelik h&uuml;k&uuml;mleri &ccedil;er&ccedil;evesinde hazırlanan &Ccedil;er&ccedil;eve Anlaşmalar ile belirlenecek.<br class="fi-incontent-mark" />Bu h&uuml;k&uuml;mler, iki yıl s&uuml;reyle uygulanacak. Bu s&uuml;reyi iki yıl daha uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.</p> <p class="fi-incontent-mark">Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak bor&ccedil;luların mali durumlarının tespit edilmesi ve bu kapsamda bor&ccedil;larının yeniden yapılandırılması sonucunda bor&ccedil;larını geri &ouml;deme kabiliyeti kazanacağına kanaat getirilmesi şart olacak. Bor&ccedil;larını geri &ouml;deme kabiliyeti kazanamayacağına kanaat getirilen bor&ccedil;lular, finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınmayacak.</p> <p class="fi-incontent-mark">Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak bor&ccedil;luların mali durumunun tespiti ve finansal yeniden yapılandırmanın uygulanabilirliğine ilişkin değerlendirme, bağımsız denetim kuruluşlarına, &Ccedil;er&ccedil;eve Anlaşmaları kapsamında belirlenecek yeterli bilgi ve uzmanlığa sahip kuruluşlara veya bor&ccedil;lu tarafından kabul edilmesi halinde alacaklı kuruluşlara yaptırılacak.<br class="fi-incontent-mark" />Bu madde kapsamında finansal yeniden yapılandırmalarda; kredilerin vadelerini uzatmak, kredileri yenilemek, ilave kredi vermek, anapara, faiz, temerr&uuml;t faizi, gecikme cezaları ve kar payları ile kredi ilişkisinden doğan diğer her t&uuml;rl&uuml; alacağı indirmek veya bunlardan kısmen veya tamamen vazge&ccedil;mek m&uuml;mk&uuml;n olacak.</p> <p class="fi-incontent-mark">Teminat azaltmak, anapara, faiz veya kar payı alacaklarını; kısmen veya tamamen iştirake &ccedil;evirmek, &ouml;zel ama&ccedil;lı şirketler ile yatırım fonlarına ayni, nakdi ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir veya temlik etmek, bor&ccedil;lu ya da &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişilere ait ayni değerler karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye etmek, satmak, bilan&ccedil;o dışına &ccedil;ıkarmak, diğer alacaklı kuruluşlar ve alacaklılarla birlikte hareket ederek protokoller yapmak gibi gerekli g&ouml;r&uuml;len tedbirler alınabilecek.<br class="fi-incontent-mark" />Kredilerin teminatlarının ya da alacaklı kuruluşlar tarafından iştirak olarak edinilecek bor&ccedil;luların varlık ve y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;klerinin ger&ccedil;eğe uygun değerine ilişkin değerleme, taraflardan birinin talep etmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulunca değerleme yapmaya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak.<br class="fi-incontent-mark" />Bu madde h&uuml;k&uuml;mlerine g&ouml;re finansal yeniden yapılandırma kapsamına alman bir bor&ccedil;lunun bor&ccedil;larının, s&ouml;zleşmenin imza tarihini izleyen yılın başından itibaren iki yıl i&ccedil;erisinde tekrar finansal yeniden yapılandırmaya konu edilmesi halinde, bu madde h&uuml;km&uuml;nde belirtilen vergi istisnaları ve teşvikler uygulanmayacak.</p> <p class="fi-incontent-mark">S&ouml;zleşmeler ile uygulamaya konulan işlemlerin ger&ccedil;ekleşmemesi halinde dahi, uygulanmış olan vergi, fon ve har&ccedil; istisnaları geri alınmayacak.<br class="fi-incontent-mark" />D&uuml;zenleme uyarınca yapılacak teminat azaltma, anapara ve diğer alacaklardan vazge&ccedil;ilerek kayıttan d&uuml;şme yahut benzer işlemlerle kredilerin yeniden yapılandırılması Bankacılık Kanunu ile d&uuml;zenlenen zimmet su&ccedil;unu oluşturmayacak.</p> <p class="fi-incontent-mark">Yurt dışına &ccedil;ıkış yapan T&uuml;rkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından &ccedil;ıkış başına alınan har&ccedil; miktarı 50 liraya &ccedil;ıkarılacak.<br class="fi-incontent-mark" />Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne g&ouml;re, Sosyal G&uuml;venlik Kurumu (SGK), mevzuatında belirtilen g&ouml;revlerini yerine getirmek amacıyla işlediği kişisel veriler ile ticari sır niteliğinde olan verileri, veri sahibinin noter onaylı muvafakati veya e-Devlet uygulaması &uuml;zerinden kimlik teyidi ile verilen izni olmadan ger&ccedil;ek veya t&uuml;zel kişilerle paylaşamayacak ancak SGK, kamu idareleri ile T&uuml;rkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ilgili mevzuatlarında belirtilen g&ouml;revleri yapabilmeleri i&ccedil;in ihtiya&ccedil; duydukları sağlık verisi dışındaki kişisel veriler ile ticari sır niteliğindeki veriler paylaşılabilecek.</p> <p class="fi-incontent-mark">SGK, kişisel sağlık verilerini kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin y&uuml;r&uuml;t&uuml;lmesi, verilen sağlık hizmetinin kontrol&uuml; ve onayı, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve y&ouml;netimi amacıyla talebi halinde Sağlık Bakanlığı ile paylaşacak.<br class="fi-incontent-mark" />Kurum, bunların dışındaki gayri maddi hakları ile kimliği belirli veya belirlenebilir bir ger&ccedil;ek veya t&uuml;zel kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde anonim hale getirdiği verileri araştırma, planlama ve istatistik gibi ama&ccedil;lar i&ccedil;in kamu idareleri, TCMB, bilimsel araştırma yapan kamu personeli, bilimsel dernekler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya &uuml;niversitelerle &uuml;cretsiz olarak paylaşabilecek.<br class="fi-incontent-mark" />Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun H&uuml;km&uuml;nde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar verilen, sera etkisi yaratan egzoz gazı salımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi i&ccedil;in Ar-Ge faaliyetleriyle elektrik motorlu taşıt ara&ccedil;larını T&uuml;rkiye'de imal eden m&uuml;kelleflere ilişkin d&uuml;zenleme yapılıyor.</p> <p class="fi-incontent-mark">S&ouml;z konusu m&uuml;kelleflere hak kazandıkları yatırıma katkı tutarını kısmen veya tamamen, nakden ya da vergi bor&ccedil;larına mahsuben &ouml;denmesi suretiyle kullandırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.<br class="fi-incontent-mark" />D&uuml;zenlemeyle yurt dışına &ccedil;ıkış yapan T&uuml;rkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından &ccedil;ıkış başına alınan har&ccedil; miktarı 15 liradan 50 liraya &ccedil;ıkarılacak. Bu miktarın 3 katına kadar artırılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.</p> <p class="fi-incontent-mark">Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde (MCKS) kayıtlı olmakla birlikte elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olan cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesi 4 ay i&ccedil;inde engellenecek.</p> <p>Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Ka&ccedil;ak&ccedil;ılıkla M&uuml;cadele Kanunu'nun, eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla g&uuml;mr&uuml;k vergileri kısmen veya tamamen &ouml;denmeksizin &uuml;lkeye sokan kişilerle ilgili başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında bulunan ve m&uuml;sadere kararı verilmemiş kara taşıtlarıyla ilgili d&uuml;zenleme yapılıyor.&nbsp;<br class="fi-incontent-mark" />Buna g&ouml;re, taşıtın tasfiyesinin tamamlanmamış olması, 31 Aralık 2019 tarihine kadar ilgili g&uuml;mr&uuml;k idaresine başvurulması ve taşıtın ilk iktisabında &ouml;denmesi gereken &Ouml;zel T&uuml;ketim Vergisi'nin (&Ouml;TV) y&uuml;zde 25'inin ilgili tahsil dairesine &ouml;denmesi şartlarının birlikte ger&ccedil;ekleşmesi halinde ara&ccedil; hakkında el koyma ve m&uuml;sadere kararı verilmeyecek. Mevcut el koyma kararı kaldırılacak ve el konulan aracın sahibine iade edilmesine karar verilecek. İadesi talep edilen ulaşım ara&ccedil;larının muhafazasına ilişkin masraflar ara&ccedil; sahibince &ouml;denecek.</p> <h3 class="fi-incontent-mark"><strong>Cumhurbaşkanı, başvuru s&uuml;resini 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak</strong></h3> <p>Teklifle, Elektronik Haberleşme Kanunu'nun "abonelerin elektronik haberleşme hizmetlerine y&ouml;nelik fatura tutarı ve &ouml;deme bilgilerini diğer işletmecilerle paylaşabilir veya işleyebilir" h&uuml;km&uuml;, k&ouml;t&uuml; niyetli kullanımların &ouml;nlenmesi amacıyla yeniden ele alınıyor.&nbsp;<br class="fi-incontent-mark" />Buna g&ouml;re, tahsilata ilişkin riskin y&ouml;netilmesi ve k&ouml;t&uuml; niyetli kullanımların &ouml;nlenmesi amacıyla abonelerin elektronik haberleşme hizmetlerine ve elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlara y&ouml;nelik tarafların kendi sistemlerinde oluşan fatura tutarı ve &ouml;deme bilgileriyle sahtecilik, dolandırıcılık riski i&ccedil;eren ş&uuml;pheli veya zarar doğurucu vakalara ve işlem hareketlerine ilişkin kayıtlar, işletmeciler ve BTK'nin MCKS'i arasında paylaşılabilecek veya işlenebilecek. &emsp;</p> <p class="fi-incontent-mark">İşletmeciler, elektronik kimlik bilgisi değiştirildiği tespit edilen, uluslararası dolaşım hizmetlerine y&ouml;nelik d&uuml;zenlemeler ve BTK d&uuml;zenlemelerine uymayan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlara, kayıp, ka&ccedil;ak veya &ccedil;alıntı cihazlara, elektronik haberleşme hizmeti veremeyecek.&nbsp;<br class="fi-incontent-mark" />MCKS'de kayıtlıyken elektronik kimlik bilgisi kopyalanmış ger&ccedil;ek cihazlar ve mobil haberleşme hizmeti sunan işletmeciler tarafından finansman borcu bulunduğu bildirilen cihazlar, borcun devam ettiği s&uuml;re boyunca sadece eşleştirme yapılan abone numaralarıyla kullanılmak &uuml;zere kullanıma a&ccedil;ılacak. İşletmeciler finansman borcu &ouml;denen cihazları, eşleştirme yapılan numara kısıtının kaldırılmasını teminen MCKS'ye bildirecek.</p> <p>BTK'nin MCKS'sinde kayıtlıyken kesintisiz 7 yıl s&uuml;reyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların elektronik kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan &ccedil;ıkarılacak.&nbsp;<br class="fi-incontent-mark" />Bu 7 yıllık s&uuml;renin hesaplanmasında kanunun y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girdiği tarihten &ouml;nceki s&uuml;re de dikkate alınacak. Bu suretle elektronik kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan &ccedil;ıkarılan cihazların kullanıcılarının, BTK d&uuml;zenlemeleri &ccedil;er&ccedil;evesinde başvuru yapmaları halinde cihazların elektronik kimlik bilgileri tekrar kayıtlı hale getirilecek.</p> <h3 class="fi-incontent-mark"><strong>Elektronik kimlik bilgisi değiştirilen ve borcu bulunan cihazlar</strong></h3> <p>MCKS'de kayıtlı olmakla birlikte d&uuml;zenlemenin y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girdiği tarihten &ouml;nce elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olan cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesi 4 ay i&ccedil;inde engellenecek.&nbsp;<br class="fi-incontent-mark" />Bu cihazların kullanıcıları, d&uuml;zenlemenin y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl i&ccedil;inde BTK'nin d&uuml;zenlemeleri &ccedil;er&ccedil;evesinde başvuru yaparak 250 lira tutarındaki kayıt &uuml;cretini Hazine ve Maliye Bakanlığı muhasebe birimi hesabına yatırmaları halinde, cihazların elektronik kimlik bilgisi ilgili abonenin numaralarıyla eşleştirilerek kullanılabilecek.&nbsp;<br class="fi-incontent-mark" />Finansman borcu bulunduğu bildirilen cihazların kısıtlanmasına ilişkin h&uuml;k&uuml;m, d&uuml;zenlemenin y&uuml;r&uuml;rl&uuml;k tarihinden sonraki iş ve işlemlere uygulanacak.&nbsp;<br class="fi-incontent-mark" />İhra&ccedil;&ccedil;ıların bor&ccedil;lanma ara&ccedil;larına ilişkin &ouml;deme y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;klerini yerine getirmemeleri nedeniyle, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi tarafından d&uuml;zenlenip hak sahiplerine verilen belge, İcra ve İflas Kanunu'nda itirazın kesin olarak kaldırılmasını i&ccedil;eren belgelerden sayılacak.&nbsp;<br class="fi-incontent-mark" />Sağlık Bakanlığınca Kamu &Ouml;zel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun H&uuml;km&uuml;nde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a "s&ouml;zleşme bedeli" tanımı ekleniyor.</p> <p class="fi-incontent-mark">Buna g&ouml;re, s&ouml;zleşme bedeli, s&ouml;zleşme kapsamında işletme d&ouml;nemi boyunca y&uuml;kleniciye &ouml;denecek kullanım bedeli ile hizmet bedelinin y&ouml;netmelik &ccedil;er&ccedil;evesinde hesaplanan net bug&uuml;nk&uuml; değerleri &uuml;zerinden elde edilen toplamı olarak ele alınıyor.</p> <p class="fi-incontent-mark">Kanun teklifiyle m&uuml;cbir sebepler, olağan&uuml;st&uuml; haller veya s&ouml;zleşme ve eklerinin uygulanmasını etkileyen bir durumun ortaya &ccedil;ıkması veya s&ouml;zleşme ve eklerindeki h&uuml;k&uuml;mlerin ihtilaf i&ccedil;ermesi hallerinde s&ouml;zleşmenin uygulanabilirliğini veya anlaşılabilirliğini sağlamak amacıyla s&ouml;zleşme bedelini artırmamak kaydıyla Sağlık Bakanı onayı ile s&ouml;zleşme ve eklerinde taraflarca değişiklik yapılabilecek.<br class="fi-incontent-mark" />Bu kapsamdaki s&ouml;zleşme değişikliklerinde, s&ouml;zleşme bedelinin artırılmaması kaydıyla kullanım bedeli veya hizmet bedeli artırılmak veya azaltılmak suretiyle değiştirilebilecek. S&ouml;zleşme bedeli, net bug&uuml;nk&uuml; değer dikkate alınarak belirlenecek ve net bug&uuml;nk&uuml; değer hesaplanmasına ilişkin esaslara y&ouml;netmelikte yer verilecek. İdarece gerekli g&ouml;r&uuml;lmesi halinde y&uuml;kleniciye &ouml;denecek kullanım bedeli &ouml;demelerine ilişkin T&uuml;rk lirası veya d&ouml;viz cinsinden alt ve &uuml;st limitler s&ouml;zleşme değişikliği d&uuml;zenlemelerine uygun olarak belirlenebilecek.</p> <p class="fi-incontent-mark">Elektrik Piyasası Kanunu'na ge&ccedil;ici madde eklenerek, kurulu g&uuml;c&uuml; azami bir megavatlık yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı &uuml;retim tesislerinin faaliyetlerine ilişkin d&uuml;zenleme yapılıyor.<br class="fi-incontent-mark" />Buna g&ouml;re, &ccedil;ağrı mektubu tarihinden bağlantı anlaşması s&uuml;resi sonuna kadar t&uuml;ketim-&uuml;retim bağı kopmuş olanlar, bu maddenin y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girdiği tarihten itibaren 30 g&uuml;n i&ccedil;inde &ccedil;ağrı mektubuna esas abonelik ile en az aynı &ouml;zelliklere haiz eski veya yeni bir t&uuml;ketim tesisi aboneliği ihdas ederek ilgili şebeke işletmecisine bildirmesi halinde bağlantı anlaşması s&uuml;resi, s&ouml;z konusu bildirim tarihini izleyen 120 g&uuml;n&uuml; kapsayacak şekilde kendiliğinden uzamış kabul edilecek.&nbsp;<br class="fi-incontent-mark" />&Ouml;zelleştirme ihalesi yapılan Devir S&ouml;zleşmeleri ve Elektrik Satış Anlaşmaları kapsamındaki hak ve y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;kler i&ccedil;in &ouml;ng&ouml;r&uuml;len s&uuml;reler, maddenin y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girdiği tarih itibarıyla 36 ay s&uuml;reyle uzatılacak.</p> <p class="fi-incontent-mark">Bu madde kapsamında uzatılan s&uuml;re i&ccedil;erisinde talepte bulunulması halinde ilgili s&ouml;zleşmeler devredilebilecek. Bu durumda devir alacaklarda teknoloji sağlayıcı koşulu hari&ccedil; ilk ihaledeki şartlar aranacak ancak devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanamayacak. Devir nedeni ile idareden herhangi bir hak talebinde bulunulmayacak. Bu kapsamda devredilecek s&ouml;zleşmelerden damga vergisi alınmayacak.</p> <p>D&uuml;zenlenen s&ouml;zleşmeler ve anlaşmalar &ouml;zel hukuk h&uuml;k&uuml;mlerine tabi olacak. Anılan s&ouml;zleşme ve anlaşmalarda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı onayı ile s&ouml;zleşme konusu ve bedelini değiştirmemek ve finans sağlayıcıların haklarına ilişkin hususlarla sınırlı kalmak kaydıyla, idarenin fesih hakkının &ouml;telenmesi de dahil olmak &uuml;zere taraflarca değişiklik yapılabilecek. Bu d&uuml;zenleme halihazırda imzalanmış s&ouml;zleşme ve anlaşmalar hakkında da uygulanacak.</p> <h3 class="fi-incontent-mark"><strong>Madde ihdasları</strong></h3> <p>AKP&nbsp;milletvekillerinin &ouml;nergesi ile teklife yeni maddeler ihdas edildi.&nbsp;<br class="fi-incontent-mark" />Buna g&ouml;re bankalar, krediler ile ilgili olarak doğmuş veya doğması muhtemel zararların karşılanması i&ccedil;in yeterli d&uuml;zeyde karşılık ayrılmasına, kredilerin kalitesine ve sınıflandırılmasına, garantilerin ve teminatların alınmasına, bunların değerinin ve g&uuml;venirliğinin &ouml;l&ccedil;&uuml;lmesine, takibe alınan kredilerin izlenmesi ve Kamu G&ouml;zetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan T&uuml;rkiye Finansal Raporlama Standartlarına g&ouml;re kayıttan d&uuml;ş&uuml;r&uuml;lmesine, kredilerin yeniden yapılandırılması dahil geri &ouml;denmelerine ilişkin politikaları oluşturmak ve uygulamak, bunları d&uuml;zenli olarak g&ouml;zden ge&ccedil;irmek, t&uuml;m bu hususları icra edebilecek gerekli yapıları tesis etmek ve işletmek zorunda olacak.</p> <p class="fi-incontent-mark">Buna ilişkin usul ve esaslar Bankacılık D&uuml;zenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenecek.&nbsp;<br class="fi-incontent-mark" />Bu d&uuml;zenleme uyarınca krediler ile ilgili olarak ayrılan &ouml;zel karşılıkların tamamı ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilecek.&nbsp;<br class="fi-incontent-mark" />D&uuml;zenleme uyarınca &ouml;zel karşılık ayrıldıktan sonra tahsil imkanı kalmaması nedeniyle kayıttan d&uuml;ş&uuml;len krediler Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesi h&uuml;k&uuml;mleri kapsamında değersiz alacak addolunacak.</p> <p class="fi-incontent-mark">Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından &ouml;zel karşılık ayrıldıktan sonra tahsis imkanı kalmaması nedeniyle kayıttan d&uuml;ş&uuml;len alacaklar, Vergi Usul Kanunu'nun değersiz alacaklar h&uuml;k&uuml;mleri kapsamında değersiz alacak addolunacak.</p> <p class="fi-incontent-mark"><br />TBMM İdari Teşkilat Kanunu'na eklenen ge&ccedil;ici madde 703 Sayılı KHK kapsamında idari teşkilat kadrolarına atanıp Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında g&ouml;revlendirilen idari teşkilat personeli, mevcut kadro veya pozisyon unvanlarıyla, kadrosuna yahut pozisyonuna ait en son ay almakta olduğu her t&uuml;rl&uuml; aylık, ek g&ouml;sterge, zam ve tazminatları, ikramiye ve s&ouml;zleşme &uuml;cretleri ile diğer mali ve sosyal haklarıyla birlikte, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına atanabilecek.&nbsp;<br class="fi-incontent-mark" />Ataması yapılmayan personelin g&ouml;revlendirmeleri sonlandırılmış sayılacak.&nbsp;<br class="fi-incontent-mark" />Bu kapsamdaki personelin kadro ve pozisyonları, diğer mevzuattaki h&uuml;k&uuml;mlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atandıkları tarih itibarıyla ihdas edilmiş sayılacak. Bu şekilde ihdas edilen kadro ve pozisyonlar, herhangi bir nedenle boşalması halinde hi&ccedil;bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak.</p> <p>Ataması yapılanların idari teşkilat kadro ve pozisyonlarında ge&ccedil;irdikleri s&uuml;reler, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında ge&ccedil;miş sayılacak. D&uuml;zenleme kapsamında ataması yapılan personele iş sonu tazminatı &ouml;denmeyecek.</p> <p>Doğum, askerlik veya &uuml;cretsiz izin nedeniyle g&ouml;revlerinden ayrılan ve bu nedenlerle d&uuml;zenlemenin y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girdiği tarih itibarıyla g&ouml;revlerinde bulunmayanlar hakkında da bu d&uuml;zenleme h&uuml;k&uuml;mleri uygulanacak.&nbsp;</p> <p>Y&uuml;ksek&ouml;ğretim kurumlarından T&uuml;rkiye Sağlık Enstit&uuml;leri Başkanlığına (T&Uuml;SEB) g&ouml;revlendirilen &ouml;ğretim &uuml;yelerine mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca &ouml;denmeye devam edilecek. Bunlara, Y&uuml;ksek&ouml;ğretim Kanunu'nun, kamu kuruluşları ve vakıflarda g&ouml;revlendirmelerde uygulandığı sınırlamalara tabi olmaksızın, Devlet Memurları Kanunu'na g&ouml;re istihdam edilen s&ouml;zleşmeli personel i&ccedil;in belirlenen &uuml;cret tavanının beş katını ge&ccedil;memek &uuml;zere Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun g&ouml;r&uuml;ş&uuml; &uuml;zerine bakan onayı ile ayrıca &ouml;deme yapılabilecek.</p>