Bizi takip edin
Bizi takip edin

CHP'den, virüsün ekonomideki etkilerine karşı Toplumsal Dayanışma Programı

19.3.2020 18:35:00
<p>Vergiden, &ccedil;alışma hayatına, sosyal destekten &ccedil;ift&ccedil;i bo&ccedil;ları ve &uuml;cretli &ouml;ğrentmenlere kadar toqlumun hemen hemen t&uuml;m kesimlerini kapsayan Toplumsal Dayanışma Programı'nı CHP İstanbul&nbsp; Milletvekili ve CHP Ekonomi Masası &Uuml;yesi Akif Hamza&ccedil;ebi a&ccedil;ıkladı.&nbsp;</p> <p>İşte CHP'nin a&ccedil;ıkladığı program:&nbsp;</p> <p>COVID-19 Koronavir&uuml;s&uuml;n &uuml;lkeler i&ccedil;in ciddi bir tehdit halini aldığı bir s&uuml;re&ccedil;ten ge&ccedil;iyoruz. B&uuml;t&uuml;n &uuml;lkelerin sağlık sistemleri ger&ccedil;ek bir yeterlilik testinden ge&ccedil;iyor. Bu s&uuml;re&ccedil;te &uuml;lkelerin sağlık sistemlerinin salgın ve bulaşıcı hastalık riskini dikkate almadığı ortaya &ccedil;ıkmıştır. Hastalık riski hep bireysel olarak dikkate alınmış, toplumsal / kitlesel olabileceği d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lmemiştir.</p> <p>Bu s&uuml;recin sosyal g&uuml;venlik sistemlerine etkisi ise hen&uuml;z ortaya &ccedil;ıkmış değil. Klasik risk anlayışına g&ouml;re kurgulanmış sosyal g&uuml;venlik sistemlerinin eksikliklerini de ilerleyen s&uuml;re&ccedil;te g&ouml;receğiz.</p> <p>Elbette ki aynı test &uuml;lkelerin ekonomileri i&ccedil;in de ge&ccedil;erli. T&uuml;rkiye yaşadığı ekonomik krizden hen&uuml;z tam olarak &ccedil;ıkamamışken koronavir&uuml;s kaynaklı potansiyel bir ekonomik krizle karşı karşıyadır. Bu nedenle &uuml;lkemizin sağlık alanında almakta olduğu &ouml;nlemler yanında ekonomi alanında da kapsamlı &ouml;nlemler alma zorunluluğu vardır.</p> <p>T&uuml;rkiye&rsquo;nin bu s&uuml;re&ccedil;ten işveren, iş&ccedil;i, kamu &ccedil;alışanları, esnaf, sanatk&acirc;r, serbest meslek erbabı ve emekliler gibi t&uuml;m toplum kesimlerini kapsayan, bu kesimler arasındaki dayanışmayı g&uuml;&ccedil;lendiren bir <strong>TOPLUMSAL DAYANIŞMA PROGRAMI </strong>ile &ccedil;ıkması m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.</p> <p>Bu Program kapsamında ekonomik tedbirlere ilişkin &ouml;nerilerimiz şunlardır:</p> <p><strong>VERGİ İLE İLGİLİ D&Uuml;ZENLEMELER</strong></p> <ul> <li><strong>Vergi ve Sigorta Prim Bor&ccedil;ları İle Diğer Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması</strong></li> </ul> <p>Vergi ve sigorta prim bor&ccedil;ları ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usul&uuml; Hakkında Kanun kapsamındaki kamu alacakları (belediyeler dahil) 18 aya kadar yeniden yapılandırılmaktadır. Teklifin Kanunlaşıp yayınlandığı tarih esas alınarak Kanunun yayımı tarihine kadar &ouml;denmemiş olan bor&ccedil;lar yapılandırma kapsamına girecektir. Yapılandırma aşağıdaki &ccedil;er&ccedil;evede yapılacaktır.</p> <p><u>Tecil Faizi (%)</u></p> <ol> <li>Altı eşit taksitte &ouml;deme 0 (sıfır)</li> <li>Dokuz eşit taksitte &ouml;deme 3</li> <li>On iki eşit taksitte &ouml;deme &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6</li> <li>On sekiz eşit taksitte &ouml;deme 9</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><strong>Gelir ve Kurumlar Vergilerinde Geriye Doğru Zarar Mahsubu</strong></li> </ul> <p>Gelir vergisi ve kurumlar vergisi i&ccedil;in <strong>&ldquo;Geriye Doğru Zarar Mahsubu&rdquo;</strong> d&uuml;zenlemesi yapılarak vergi m&uuml;kelleflerinin ger&ccedil;ek ve safi kazan&ccedil;larının vergilendirilmesi sağlanmaktadır. Bir&ccedil;ok gelişmiş &uuml;lkenin (Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Macaristan, Kore ve Singapur) vergi sisteminde yer alan bu d&uuml;zenleme kriz vesilesiyle bir daimi m&uuml;essese olarak d&uuml;zenlenmektedir.</p> <ul> <li><strong>Beyanname Verme ve &Ouml;deme S&uuml;releri</strong></li> </ul> <p>Beyanname verme ve &ouml;deme s&uuml;releri uzatılmaktadır. İşletmelerin nakit sıkışıklığı dikkate alınarak t&uuml;m vergileri kapsayacak şekilde beyanname verme ve &ouml;deme s&uuml;relerinin uzatılması konusunda Gelir İdaresi Başkanlığına yetki verilmektedir. Y&uuml;r&uuml;rl&uuml;kteki Kanun kanuni s&uuml;relerin bir katı kadar s&uuml;re verilmesini d&uuml;zenlerken Teklif Salgın ve Bulaşıcı Hastalık hallerinde bir aylık s&uuml;reye bağlı kalınmaksızın daha uzun s&uuml;re verilmesini d&uuml;zenlemektedir.</p> <p><strong>4) Ş&uuml;pheli Alacak Karşılığı Ayrılmasında Kolaylık Sağlanmaktadır</strong></p> <p>31.12.2020 tarihine kadar uygulanmak &uuml;zere vadesi ge&ccedil;miş alacaklar i&ccedil;in ş&uuml;pheli alacak karşılığı ayrılmasında dava ve icra şartı aranmayacaktır.</p> <p><strong>5) Bekleyen KDV İadelerinin Avans Olarak &Ouml;denmesi</strong></p> <p>31.12.2020 tarihine kadar hak kazanılan katma değer vergisi iadelerine mahsup edilmek ve iade edilecek tutarın yarısından az olmamak &uuml;zere Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek bir tutar m&uuml;kelleflere <strong>AVANS</strong> olarak &ouml;denecektir.</p> <p><strong>6) Yatırım Teşvik Belgeli Yatırımlar</strong></p> <p>Yatırım teşvik belgesi alınmış olan yatırımlar indirimli kurumlar vergisi ile vergi, resim ve har&ccedil; istisnası uygulaması a&ccedil;ısından tamamlanmış sayılacaktır.</p> <p><strong>7) Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Diğer Vergiler ile Sigorta Prim Bor&ccedil;larının Ertelenebilmesi</strong></p> <p>2020 yılı gelir vergisi ve kurumlar vergisi ile diğer vergi ve sigorta primlerinin ertelenebilmesine imk&acirc;n verilmektedir.</p> <p><strong>&Ccedil;ALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ D&Uuml;ZENLEMELER</strong></p> <p><strong>8) Kısa &Ccedil;alışma &Ouml;deneği</strong></p> <p>İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmak &uuml;zere altı aya kadar &ouml;denmek &uuml;zere kısa &ccedil;alışma &ouml;deneği d&uuml;zenlemesi yapılmaktadır.</p> <p><strong>9) Faaliyetleri Durdurulan İşyerlerinde &Ccedil;alışanların &Uuml;cretlerinin İşsizlik Fonundan Karşılanması</strong></p> <p>Salgın ve bulaşıcı hastalık nedeniyle faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen işyerlerinde &ccedil;alışanların &uuml;&ccedil; aya kadar net &uuml;cretleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.</p> <p><strong>10) Salgın ve Bulaşıcı Hastalık Riski Gerek&ccedil;esiyle İş Akitlerinin Sonlandırılması &Ouml;nlenmektedir</strong></p> <p>Salgın ve bulaşıcı hastalık nedeniyle faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen işyerlerinde &ccedil;alışanların iş akitlerinin sonlandırılması sınırlandırılmaktadır.</p> <p><strong>11) İş&ccedil;ilerin İzin Kullanımında Esneklik</strong></p> <p>İş&ccedil;ilerin işten ayrılmaları yerine, yıllık &uuml;cretli izin haklarını daha esnek bir bi&ccedil;imde kullanabilmeleri sağlanmaktadır.</p> <p><strong>12) &Ccedil;ocuğu Olan Kamu &Ccedil;alışanlarına Destek</strong></p> <p>&Ccedil;ocuğuna bakacak kimsesi olmadığı i&ccedil;in kreşlerin kapatılması &uuml;zerine mağdur olan kamu &ccedil;alışanı ebeveynler idari izinli sayılacaktır.</p> <p><strong>13) &Ccedil;ocuğu Olan &Ouml;zel Sekt&ouml;r &Ccedil;alışanlarına Destek</strong></p> <p>&Ccedil;ocuğuna bakacak kimsesi olmadığı i&ccedil;in kreşlerin kapatılması &uuml;zerine mağdur olan &ouml;zel sekt&ouml;r &ccedil;alışanı ebeveynlere mazeret izni verilecektir.</p> <p><strong>14) Sağlık Personeline Destek</strong></p> <p>Hastanelerde g&ouml;rev yapan t&uuml;m sağlık personeline bir maaş tutarında ikramiye verilecektir.</p> <p><strong>SOSYAL DESTEK &Ouml;DEMELERİ</strong></p> <p><strong>15) Aile Sigortasının Y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe Konulması, Emekli ve Emeklilerin Dul ve Yetimlerine Toplumsal Dayanışma Destek &Ouml;demesi</strong></p> <p>Kapsamlı bir sosyal destek programı i&ccedil;in aile sigortasının y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe konulması gerekir. Ancak hen&uuml;z aile sigortası y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girmediğinden emekliler ve emeklilerin dul ve yetimlerine bir defaya mahsus olmak ve Mayıs 2020&rsquo;de &ouml;denmek &uuml;zere 1.000 TL tutarında <strong>Toplumsal Dayanışma Destek &Ouml;demesi</strong> yapılacaktır.</p> <p><strong>16) Y&uuml;ksek&ouml;ğrenim &Ouml;ğrencilerine Destek &Ouml;demesi</strong></p> <p>Y&uuml;ksek&ouml;ğrenim g&ouml;ren 18 &ndash; 25 yaş arasındaki t&uuml;m &ouml;ğrencilere 19 Mayıs 2020 tarihinde &ouml;denmek &uuml;zere 500 TL ATA Destek &ouml;demesi yapılacaktır.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&Ccedil;İFT&Ccedil;İ BOR&Ccedil;LARININ YAPILANDIRILMASI</strong></p> <p><strong>17) &Ccedil;ift&ccedil;ilerin Tarımsal Kredi Bor&ccedil;larının Yapılandırılması</strong></p> <p>&Ccedil;ift&ccedil;ilerin tarımsal kredi bor&ccedil;ları faizsiz olarak yeniden yapılandırılmaktadır.</p> <p><strong>SİCİL AFFI VE KARŞILIKSIZ &Ccedil;EKLER</strong></p> <p><strong>18) Sicil Affı</strong></p> <p>Kullanılan kredilerin geri &ouml;demesini aksatanların bor&ccedil;larını yapılandırmaları halinde risk merkezindeki sicilleri dikkate alınmamalıdır.</p> <p><strong>19) Karşılıksız &ccedil;ekteki hapis cezasının kaldırılması</strong></p> <p>Karşılıksız &ccedil;eklere verilen hapis cezası (dolandırıcılar hari&ccedil; olmak &uuml;zere) kaldırılmaktadır.</p> <p><strong>TURİZM SEKT&Ouml;R&Uuml; İLE İLGİLİ &Ouml;NERİLER</strong></p> <p><strong>20) Turizm Sekt&ouml;r&uuml; İrtifak Hakkı Bedellerinin Tecil Edilmesi</strong></p> <p>Turizm Sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n 2020&rsquo;de &ouml;deyeceği irtifak hakkı bedelleri 31.12.2020 tarihine kadar faizsiz olarak tecil edilecektir.</p> <p><strong>21) Turizm Payı Kaldırılmaktadır</strong></p> <p>Turizm işletmelerinin hasılatları &uuml;zerinden alınan turizm payı uygulamasına son verilmektedir.</p> <p><strong>22) Konaklama Vergisi Kaldırılmaktadır</strong></p> <p>1 Nisan 2020 tarihinde uygulanmasına başlanılacak olan Konaklama y&uuml;r&uuml;rl&uuml;kten kaldırılmaktadır.</p> <p><strong>23) Kredi Garanti Fonundan (KGF) Turizm Sekt&ouml;r&uuml;ne Kaynak Aktarılması</strong></p> <p>Kaynak tutarı 25 milyar TL&rsquo;den 60 milyar TL&rsquo;ye &ccedil;ıkarılan KGF&rsquo;nin kaynağının 10 milyar TL&rsquo;lik kısmının turizm sekt&ouml;r&uuml;nde faaliyette bulunan şirketlere kullandırılması &ouml;ng&ouml;r&uuml;lmektedir.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>GEMİ İNŞA SANAYİİ İLE İLGİLİ &Ouml;NERİLER</strong></p> <p><strong>24) Gemi İnşa Sanayiine Destek</strong></p> <p>Gemi inşa sanayinin irtifak hakkı &ouml;demeleri 31.12.2020 tarihine kadar tecil edilmektedir.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>KREDİ GARANTİ FONUNUN KAYNAKLARI ARTIRILMAKTADIR</strong></p> <p><strong>25) Kredi Garanti Fonunun Kaynakları Artırılmaktadır</strong></p> <p>&Ouml;zellikle KOBİ&rsquo;lerin kredi ihtiyacını karşılamak amacıyla Kredi Garanti Fonuna Hazine&rsquo;den aktarılan kaynak 25 milyar TL&rsquo;den 60 milyar TL&rsquo;ye y&uuml;kseltilmektedir.</p> <p><strong>DİĞER</strong></p> <p><strong>26) İller Bankasından Belediyelere &Ouml;denen Paylardan Kesinti Yapılmaması</strong></p> <p>İller Bankasından belediyelere aktarılan paylardan belediyelerin vergi ve sigorta prim bor&ccedil;ları nedeniyle 31.12.2020 tarihine kadar kesinti yapılmaması d&uuml;zenlenmektedir.</p> <p><strong>27) Okullarda &Ouml;ğrenime Ara Verilmesi Nedeniyle &Uuml;cretli &Ouml;ğretmenlerin &Uuml;cretlerinin &Ouml;denmesi</strong></p> <p>Bu alanda &ccedil;alışan 190.000 &ouml;ğretmenin okulların kapalı olduğu d&ouml;neme ilişkin &uuml;cretlerinin Milli Eğitim Bakanlığı b&uuml;t&ccedil;esinden &ouml;denmesi &ouml;nerilmektedir.</p>