Bizi takip edin
Bizi takip edin

Tabipler Birliği'nden bakanlığa 19 soru

22.3.2020 22:45:04
<p>T&uuml;rk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı&rsquo;ndan korona vir&uuml;s&uuml; pandemisiyle ilgili T&uuml;rkiye&rsquo;deki tablonun a&ccedil;ık ve şeffaf paylaşılması talebinde bulundu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>TTB Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman&rsquo;ın imzasıyla, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca&rsquo;ya g&ouml;nderilen yazıda, &ldquo;COVID-19 pandemisinin t&uuml;m d&uuml;nyada hızla yayıldığı bug&uuml;nlerde, başından bu yana vurguladığımız gibi en &ccedil;ok ihtiyacımız olan şey şeffaflık ve toplumun s&uuml;re&ccedil; hakkında tam olarak bilgilendirilmesidir&rdquo; ifadelerine yer verildi.</p> <p><strong>&lsquo;TANISI KONULANLAR NEREDE İKAME EDİYOR?&rsquo;</strong></p> <p>&ldquo;Karşı karşıya olduğumuz salgın, merkezi ve yerel y&ouml;netimlerin, meslek &ouml;rg&uuml;tleriyle sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun tamamının topyek&uuml;n m&uuml;cadelesi ile ancak başedilebilecek boyutta bir tehlikedir. Toplumun; pandeminin &uuml;lkemizdeki yaygınlığı, b&ouml;lgesel dağılımı, hasta ve &ouml;l&uuml;m sayıları hakkında yeterince bilgilendirilmemesi, meydanı paniğe sevk eden yanlış ve yanıltıcı haberlere bırakmaktadır&rdquo; ifadelerine yer verilen yazıda bakanlığa y&ouml;neltilen sorular şu şekilde:<br />1. Tanısı doğrulanmış olguların ikamet ettikleri il ve il&ccedil;elere g&ouml;re, yaş ve cinsiyete g&ouml;re dağılımları nasıldır?<br />2. Tanısı doğrulanmış olguların yurt dışı temas &ouml;yk&uuml;s&uuml; &uuml;lkelere g&ouml;re nasıl bir dağılım g&ouml;stermektedir?<br />3. Bug&uuml;n itibarıyla &uuml;lkemizde ka&ccedil; ilde ve ka&ccedil; merkezde test yapılmaktadır?<br />4. Bug&uuml;ne kadar (g&uuml;nlere g&ouml;re) her bir tanı/tarama testinden toplam ka&ccedil; adet yapılmıştır? Bug&uuml;nden itibaren yurt &ccedil;apında g&uuml;nde ka&ccedil; test yapılması planlanmaktadır?</p> <p><strong>&lsquo;İKİNCİ KEZ TEST YAPILANLARIN POZİTİFLİK ORANI NEDİR?&rsquo;</strong></p> <p>5. G&uuml;nlere g&ouml;re her bir tanı/tarama testi tipi i&ccedil;in pozitif sonu&ccedil;lanan test sayısı ka&ccedil;tır? İlk testi negatif olup ikinci kez test yapılanlarda pozitiflik oranı nedir?<br />6. Ka&ccedil; tip tanı/tarama testi kullanılmaktadır? Kullanılan testlerin ge&ccedil;erlilik &ouml;zellikleri (duyarlılık, se&ccedil;icilik, pozitif ve negatif &ouml;ng&ouml;r&uuml; değerleri) nasıldır?<br />7. Hastaların başvurusu ile testlerin sonu&ccedil;lanması arasındaki s&uuml;re nasıldır?<br />8. Tanısı doğrulanmış olgulardaki bulguların (ateş, &ouml;ks&uuml;r&uuml;k, nefes darlığı, ishal, vb) dağılımı nasıldır?<br />9. Tanısı doğrulanmış olgulardaki akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografi bulguları nelerdir?<br />10. Tanısı doğrulanmamış olguların ne kadarına akciğer grafisi ve/veya bilgisayarlı tomografi yapılmıştır? Tanısı doğrulanmamış olguların ne kadarında COVID-19 hastalığı i&ccedil;in klasik veya muhtemel g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leme bulguları saptanmıştır?<br />11. Pozitif g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leme bulguları (akciğer grafisi ve/veya bilgisayarlı tomografi) ile tanının doğrulanması arasında ne kadar s&uuml;re vardır?</p> <p><strong>&lsquo;TANISI DOĞRULANMIŞ KA&Ccedil; SAĞLIK &Ccedil;ALIŞANI VAR?&rsquo;</strong></p> <p>12. Bug&uuml;n itibarıyla illere g&ouml;re tanısı doğrulanmış ya da olası/kuşkulu COVID-19 hasta yatırılan hastane sayısı ka&ccedil;tır? Bunların kurumsal/sekt&ouml;rel (Sağlık Bakanlığı, kamu &uuml;niversitesi, vakıf &uuml;niversitesi, &ouml;zel sekt&ouml;r) dağılımı nedir?<br />13. Tanısı doğrulanmış olgularda bug&uuml;ne kadar hangi ila&ccedil;lar kullanılmıştır? Bu ila&ccedil;larla tedaviye yanıt oranı nedir?<br />14. Tedavide kullanılması olası ila&ccedil;ların yurt &ccedil;apında miktarı ve illere g&ouml;re sayısı nedir?<br />15. Bakanlığınızın &ouml;ng&ouml;rd&uuml;ğ&uuml; hasta sayısı ve ihtiyaca g&ouml;re bu ila&ccedil;ların mevcut stokları yeterli midir? Bu ila&ccedil;ların hastaneler bazında dağıtımı yeterli d&uuml;zeyde organize edilebilmekte midir? Hastanelerin ne kadarında ila&ccedil;lar yeterli d&uuml;zeyde sağlanabilmekte, ne kadarında ila&ccedil; eksikliği yaşanmaktadır?<br />16. Hasta sayısındaki logaritmik artışın diğer &uuml;lkelere g&ouml;re daha keskin olduğu dikkate alındığında: Yurt &ccedil;apında illere g&ouml;re yoğun bakım &uuml;nitelerindeki yatak ve ventilat&ouml;r sayısı nedir? Bu sayılar &ouml;ng&ouml;r&uuml;len ihtiyacı karşılayabilecek d&uuml;zeyde midir? Olası yetersizlikler i&ccedil;in hangi &ouml;nlemler d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lmektedir?<br />17. Tanısı doğrulanmış ka&ccedil; sağlık &ccedil;alışanı bulunmaktadır? Bunların meslek (hekim, hemşire, sağlık teknisyeni vb), kurum (ASM, 2. basamak hastane, 3. Basamak hastame) ve il dağılımı nedir?</p> <p><strong>&lsquo;KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME STOĞUMUZ YETERLİ Mİ?&rsquo;</strong></p> <p>18. SARS-CoV-2 pozitif sağlık &ccedil;alışanlarının saptanamaması hastalığın diğer sağlık &ccedil;alışanlarına, hastalara ve sağlık &ccedil;alışanlarının sosyal &ccedil;evresine yayılmasını kolaylaştıracaktır. Bug&uuml;ne kadar ka&ccedil; sağlık &ccedil;alışanına test yapılmıştır? Hastalarla temas halinde bulunan ve enfekte olma olasılığı y&uuml;ksek olan sağlık &ccedil;alışanlarının tamamına ne kadar s&uuml;rede test yapılması &ouml;ng&ouml;r&uuml;lmektedir?<br />19. Hekimlerden birliğimize kişisel koruyucu malzemelerin yeterli d&uuml;zeyde olmadığı konusunda yoğun yakınmalar gelmektedir. Sağlık &ccedil;alışanlarının COVID-19 hastalığından korunamaması ileride salgınla m&uuml;cadeleyi aksatabilecek risk etkenlerinin başında yer almaktadır. Sağlık kuruluşlarının yeterli koruyucu ekipman sağlamadan sağlık &ccedil;alışanlarını COVID-19 ş&uuml;phesi/kanıtı bulunan hastalara hizmet vermeye zorlamaması ve sağlık kuruluşlarındaki koruyucu donanım eksikliklerinin bir an &ouml;nce giderilmesi en &ouml;ncelikli taleplerimizdendir. Bu nedenlerle: Kişisel koruyucu malzeme stoğumuz ve &uuml;retim kapasitemiz &ouml;ng&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;n&uuml;z ihtiyacı karşılayabilecek d&uuml;zeyde midir? Bu malzemelerin hastanelere dağıtılmasında yeterli organizasyon sağlanabilmekte midir? Bakanlığınıza bağlı hastaneler dışında &uuml;niversite hastanelerine de dağıtım yapılmakta mıdır?</p>